ข่าวกิจกรรม

3 มิถุนายน 2563 วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี
วันที่ 20 พฤษภาคม 2563 เวลา 10.00 น. เทศบาลตำบลกุดชมภู โดย นายอภิชาติ เศรษฐมาตย์ ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลกุดชมภู พร้อมด้วย นายไพรัตน์ เผ่าภูรี ประธานสภาวัฒนธรรมตำบลกุดชมภู นายทรงพล ลาภเย็น กำนันตำบลกุดชมภู เจ้าหน้าที่ พนักงานเทศบาลตำบลกุดชมภู เข้าร่วมจัดนิทรรศการนำเสนอการบริหารจัดการผลิตภัณฑ์ จากผักตบชวา โดยการติดตามตรวจเยี่ยมจาก พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ในฐานะผู้อำนวยการน้ำแห่งชาติ ติดตามตรวจเยี่ยมการแก้ไขปัญหาผักตบชวาและวัชพืช เพื่อรองรับน้ำหลากในฤดูฝน ปี 2563 ณ โรงเรียนวัดทรงคนอง อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม

ศาสตร์พระราชา คือ ศาสตร์การจัดการและการอนุรักษ์ดิน น้ำ ป่า ที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ทรงศึกษา คิดค้น และวิจัย แล้วพระราชทานให้กับปวงชนชาวไทย เพื่อใช้ในการจัดการลุ่มน้ำ ตั้งแต่ต้นน้ำ กลางน้ำ สู่ปลายน้ำ จากภูผาสู่มหานที เมื่อนำองค์ความรู้นี้มาปฏิบัติตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและทฤษฎีใหม่ จะนำไปสู่การพึ่งพาตนเองและการพัฒนาอย่างยั่งยืน พระองค์ได้คิดค้นไว้หลากหลายสามารถปรับใช้ให้เข้ากับทุกสถานการณ์ไม่ว่าจะเป็น ศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน ศาสตร์พระราชาจากภูผาสู่มหานที อีกทั้ง แนวคิด ปรัชญา และการปฏิบัตินั้น ถ้าคนไทยทุกคน ช่วยกันทำกันปฏิบัติและขยายผลการปฏิบัติให้กว้างขวาง จะยิ่งเกิดผลดีในการปฏิบัติ “เชิงสัญลักษณ์” มากขึ้น ที่ปกติเหล่าบรรดาข้าราชการและพสกนิกรทั่วไปทุกคนก็ได้ทำกันอยู่แล้วนั่นเอง นับเป็นเวลานานหลายปีที่คนไทยได้นำศาสตร์พระราชาที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ได้ทรงคิดค้น นำมาปรับใช้ในการดำรงชีวิต ภายใต้แนวคิดด้านเศรษฐกิจพอเพียง ให้ประชาชนคนไทยได้มีอยู่มีกิน พึ่งพาอาศัยตนเองได้ และสามารถช่วยเหลือผู้อื่นได้ในเวลาเดียวกัน ประเทศไทยเป็นประเทศกสิกรรม มีอาชีพหลักคือ เกษตรกรรมเป็นส่วนมาก ดังนั้น ดิน และน้ำ จึงเป็นปัจจัยสำคัญในการเพาะปลูก เพื่อให้ได้มาซึ่งผลผลิตที่ดี ลดต้นทุน เพิ่มมูลค่าผลผลิต การนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้นั้น ก็เพื่อให้เป้าหมายบรรลุได้และสามารถพัฒนาในทุกๆด้านได้ยั่งยืน เพื่อเป็นการสนองตอบตามแนวคิดของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ในเรื่องศาสตร์พระราชา เทศบาลตำบลกุดชมภู จึงได้ปรับประยุกต์ใช้แนวคิดตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เนื่องจากว่าเทศบาลตำบลกุดชมภูนั้นมีความหลากหลายทางศิลปวัฒนธรรมและประเพณี ส่วนใหญ่จะเกิดจากค่านิยมและสิ่งที่มีอิทธิพลต่อการดำรงชีวิตและการประกอบอาชีพของคนในท้องถิ่น และอิทธิพลของศาสนา ที่มีต่อคนในท้องถิ่น ประเพณีต่างๆ และเพื่อถ่ายทอดแนวความคิด ค่านิยม ที่มีอยู่ เช่น ประเพณีแข่งขันเรือยาว เรือหาปลา บุญบั้งไฟ การตักบาตรข้าวเหนียว การที่จะให้ภูมิปัญญาท้องถิ่นเหล่านี้ยังคงอยู่คู่ท้องถิ่นต่อไปนั้น จำเป็นที่จะต้องส่งเสริมและสนับสนุนถ่ายทอดองค์ความรู้ให้เด็กและเยาวชน ประชาชน โดยอาศัยภูมิปัญญาจากผู้รู้ในชุมชน เพื่อให้เด็ก เยาวชน และประชาชนสามารถจัดกระบวนการเรียนรู้ ถ่ายทอดประมวลผล ตลอดจนสนับสนุนให้เยาวชน เชื่อมโยงเครือข่ายในการพัฒนาชุมชน และสังคมอย่างต่อเนื่อง อีกทั้งยังสามารถนำมาประยุกต์ใช้ได้จริงในการประกอบอาชีพ และดำรงชีวิตในสภาวะของเศรษฐกิจในปัจจุบัน ตลอดจนเป็นการน้อมนำศาสตร์พระราชามาเป็นแนวทางในการปฏิบัติอีกทางด้วย เทศบาลตำบลกุดชมภูนั้น มีอาณาเขตที่ติดต่อกับแม่น้ำมูลทางด้าน ทิศเหนือในบางส่วน ในหน้าฝนช่วงน้ำหลาก น้ำจะพัดเอาผักตบชวาไหลมาตามแม่น้ำมูลเป็นจำนวนมาก บางส่วนก็มาติดตามตลิ่งบริเวณแก่งไก่เขี่ยที่อยู่ติดกับเทศบาลตำบลกุดชมภู และบริเวณริมแม่น้ำตามหมู่บ้านต่างๆ ที่อยู่ติดกับแม่น้ำมูล ทำให้เกิดความไม่สวยงาม น้ำเน่าเหม็น เป็นมลพิษ เนื่องจากผักตบชวาเป็นวัชพืช เมื่อเป็นเช่นนั้น เทศบาลตำบลกุดชมภู จึงมีแนวคิดที่จะเพิ่มมูลค่า พัฒนาผักตบชวา ที่มีอยู่จำนวนมากให้เกิดประโยชน์ อีกทั้งยังเป็นการลดมลพิษใน แม่น้ำมูล รักษาแหล่งน้ำให้สะอาดสวยงาม ซึ่งท่าน้ำหลายๆ แห่งกำลังพัฒนาให้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวของตำบลกุดชมภู ดังนั้น เทศบาลตำบลกุดชมภูจึงร่วมกับสภาวัฒนธรรมตำบลกุดชมภู จึงได้จัดทำโครงการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น “กิจกรรมทำเครื่องจักรสานจากผักตบชวา ” อีกทั้งได้ ทำปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพ และยังนำไปแปรรูปเป็นอาหารสัตว์ เช่น อาหารกบ อาหารปลา อาหารเป็ด ไก่ เป็นต้น เพื่อเป็นการลดต้นทุนและยังทำให้สัตว์เหล่านี้ปลอดภัยสารพิษ สะอาด และให้ผลผลิตได้เพิ่มมากขึ้น พร้อมนี้เทศบาลตำบลกุดชมภูยังให้ความรู้แก่เกษตรกรในพื้นที่ นักเรียน นักศึกษา หากเขาเหล่านี้นำไปปฏิบัติจะสามารถลดต้นทุนทางการเกษตร ลดการใช้สารเคมี ทำให้ผู้บริโภคปลอดภัยจากสารพิษ ปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพยังเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ปลอดภัยต่อพืช สัตว์ และมนุษย์ และนี้ก็เป็นอีกหนึ่งการน้อมนำศาสตร์พระราชามาปฏิบัติจนเห็นผล ชาวบ้านมีรายได้จากการนำผักตบชวามาทำเครื่องจักรสานที่ทันสมัย จนสามารถนำไปขายสร้างรายได้ให้แก่ครอบครัว มีผลผลิตที่ดีต้นทุนการผลิตก็น้อยลง ทำให้ชุมชนจัดตั้งเป็นกลุ่มปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพ ช่วยกันทำและแบ่งกันใช้ มีอาหารสัตว์จากวัชพืชที่หาได้ในท้องถิ่น ทั้งหมดนี้ล้วนมาจากการน้อมนำศาสตร์พระราชาด้าน“เศรษฐกิจพอเพียง” มาปฏิบัติทั้งสิ้น

ทำเครื่องจักสานจากผักตบชวา

การทำปุ๋ยอินทรีย์ (น้ำง้วนดิน) ประโยชน์ของน้ำง้วนดิน ช่วยกำจัดกลิ่นเหม็นจากการเน่าเปื่อย ปรับปรุงสภาพแวดล้อม เมื่อนำไปปรับใช้ในการปลูกพืชในพื้นที่การเกษตรแล้ว จะทำให้พืชเจริญเติบโตได้อย่างเท่าเทียมกัน เป็นสารตั้งต้นในการปรับปรุงดิน บำรุงพืช ไล่ยุง ไล่แมลง ทำเป็นปุ๋ยชีวภาพ และเป็นส่วนผสมสามารถนำมาเป็นอาหารสัตว์ได้

สูตรการทำผักตบชวาเพื่อไปเป็นอาหารสัตว์และปุ๋ยจุลินทรีย์ชีวภาพบำรุงพืช

ภาพการเข้าร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในพระราชพิธีราชาภิเษก ปีพุทธศักราช 2562 โดยนายอภิชาติ เศรษฐมาตย์ ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลกุดชมภู สมาชิกสภาเทศบาลตำบลกุดชมภู และพนักงานเจ้าหน้าที่ทุกคน

วันที่ 28 เมษายน 2563 เวลา 13.30 น. ประชุมสภาเทศบาลตำบลกุดชมภู สมัยสามัญ สมัยที่ สอง ครั้งที่ หนึ่ง ประจำปี 2563 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลกุดชมภู อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี

วันที่ 27 เมษายน พ.ศ.2563​ เทศบาลตำบลกุดชมภู โดยชุดปฏิบัติการตรวจตราหมู่บ้าน ตามคำสั่งเทศบาล​ตำบลกุดชมภู​ ที่ 325/2563​ ได้ออกปฏิบัติหน้าที่ตรวจตราหมู่บ้านในเขตพื้นที่​ตำบล กุดชมภู ทั้ง 19​ หมู่​ ตั้งแต่เวลา​ 22.00 น.​ เป็นต้นไป​ไม่พบประชาชน​ ออกนอกเคหะสถาน ในช่วงเวลาที่กำหนด ผลการปฏิบัติหน้าที่เป็นไปด้วยความเรียบร้อย​ เหตุการณ์ทั่ว​ไปปกติ

23 เมษายน 2563 เวลา 10.00 น. นายฤิทธิสรรค์ เทพพิทักษ์ นายอำเภอพิบูลมังสาหาร นายชาญณรงค์ อัครชูวงษ์ ท้องถิ่นอำเภอพิบูลมังสาหาร นายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตอำเภอพิบูลมังสาหารพร้อม เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงาน ITA ประชุมซักซ้อม ณ ห้องประชุมของเทศบาลตำบลกุดชมภู อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี

วันที่ 20 เมษายน พ.ศ.2563​ เทศบาลตำบลกุดชมภู โดยชุดปฏิบัติการตรวจตราหมู่บ้าน ตามคำสั่งเทศบาล​ตำบลกุดชมภู​ ที่ 325/2563​ ได้ออกปฏิบัติหน้าที่ตรวจตราหมู่บ้านในเขตพื้นที่​ ตำบลกุดชมภู ทั้ง 19​ หมู่​ ตั้งแต่เวลา​ 22.00 น.​ เป็นต้นไป​ไม่พบประชาชน​ ออกนอกเคหะสถาน ในช่วงเวลาที่กำหนด ผลการปฏิบัติหน้าที่เป็นไปด้วยความเรียบร้อย​ เหตุการณ์ทั่ว​ไปปกติ

เริ่มต้นก่อนหน้า12345678910ต่อไปสุดท้าย
หน้าที่ 1 จาก 29

Poll

ประชาชนชาวตำบลกุดชมภู มีความพึงพอใจต่อการดำเนินงานในโครงการก่อสร้าง ประเภทใดมากที่สุด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

Map

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ