สภาวัฒนธรรมเทศบาลตำบล

วันที่ 20 พฤษภาคม 2563 เวลา 10.00 น. เทศบาลตำบลกุดชมภู โดย นายอภิชาติ เศรษฐมาตย์ ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลกุดชมภู พร้อมด้วย นายไพรัตน์ เผ่าภูรี ประธานสภาวัฒนธรรมตำบลกุดชมภู นายทรงพล ลาภเย็น กำนันตำบลกุดชมภู เจ้าหน้าที่ พนักงานเทศบาลตำบลกุดชมภู เข้าร่วมจัดนิทรรศการนำเสนอการบริหารจัดการผลิตภัณฑ์ จากผักตบชวา โดยการติดตามตรวจเยี่ยมจาก พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ในฐานะผู้อำนวยการน้ำแห่งชาติ ติดตามตรวจเยี่ยมการแก้ไขปัญหาผักตบชวาและวัชพืช เพื่อรองรับน้ำหลากในฤดูฝน ปี 2563 ณ โรงเรียนวัดทรงคนอง อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม

วันที่ 14 พฤษภาคม 2563 เวลา 10.00 น. นายฤทธิสรรค์ เทพพิทักษ์ นายอำเภอพิบูลมังสาหาร นายอภิชาติ เศรษฐมาตย์ ปลัดเทศบาลปฏิบัติหน้าที่ นายกเทศมนตรีตำบลกุดชมภู พร้อมด้วย นายไพรัตน์ เผ่าภูรี ประธานสภาวัฒนธรรมตำบลกุดชมภู ร่วมถ่ายทำรายการ ของช่องโทรทัศน์NBTเกี่ยวกับการบริหารจัดการผักตบชวาด้วยการน้อมนำศาสตร์พระราชามาปฏิบัติ ให้ประชาชนดำเนินชีวิต บนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรมสร้างสรรค์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และเพิ่มมูลค่าให้ผักตบชวา โดยใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นทำเครื่องจักสาน, ทำปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพและทำอาหารสัตว์ เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์นวัตกรรมที่ดีมีประโยชน์ต่อเกษตรกรในพื้นที่ นักเรียน นักศึกษา ประชาชนทั่วไป เป็นการลดต้นทุนทางการเกษตร ลดการใช้สารเคมีปลอดภัยต่อคน ต่อพืชต่อสัตว์ ช่วยให้แก้ปัญหาผักตบชวาในแหล่งน้ำได้เป็นอย่างดี

สภาวัฒนธรรมตำบลกุดชมภู ร่วมกับ เทศบาลตำบลกุดชมภู ได้จัดทำโครงการส่งเสริม ส่งเสริม ศิลปะวัฒนธรรมประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น(กิจกรรมส่งเสริมการทำเครื่องจักรสานจากผักตบชวา) วันที่ 3-4 กรกฎาคม 2562 ณ วัดแก่งศิลา หมู่ 6 ตำบลกุดชมภู อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี

สภาวัฒนธรรมตำบลกุดชมภู ร่วมกับ เทศบาลตำบลกุดชมภู ได้จัดทำโครงการส่งเสริม ส่งเสริม ศิลปะวัฒนธรรมประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น(กิจกรรมส่งเสริมการทำปุ๋ยอินทรีย์จากผักตบชวา โดยปราชญ์ชาวบ้าน) วันพฤหัสบดีที่ 20 มิถุนายน 2562 ณ ท่าน้ำบ้านหินลาด หมู่ 6 ตำบลกุดชมภู อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี

โครงการส่งเสริมกิจกรรมสภาวัฒนธรรมตำบลกุดชมภู ประจำปี 2562 วันที่ 19-20 เมษายน 2562 ณ อำเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี

งานอบรมโครงการส่งเสริมกิจกรรมสภาวัฒนธรรมตำบลกุดชมภู ณ ศาลาอเนกประสงค์บ้านดอนสำราญ ณ วันที่ 19 เมษายน 2562

ประกาศจังหวัดอุบลราชธานี เรื่อง งานประเพณีท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
พิธีมอบใบประกาศนียบัตรภูมิปัญญาท้องถิ่น / ปราชญ์ชาวบ้าน ทั้งหมด 8 ด้าน

Poll

ประชาชนชาวตำบลกุดชมภู มีความพึงพอใจต่อการดำเนินงานในโครงการก่อสร้าง ประเภทใดมากที่สุด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

Map

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ