ข่าวกิจกรรม

กิจกรรม “หิ้วตะกร้า นุ่งผ้าไทย ถือปิ่นโต รับประทานอาหารร่วมกันทุกวันศุกร์”
เทศบาลตำบลกุดชมภู จะจัดการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด "กุดชมภูเกมส์" ครั้งที่ 24 ประจำปี 2566 ระหว่างวันที่ 28 กุมภาพันธ์ - 2 มีนาคม พ.ศ.2566 ณ สนามกีฬาโรงเรียนบ้านโนนม่วง ตำบลกุดชมภู อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี เพื่อเป็นการส่งเสริมให้เยาวชน และประชาชนหันมาสนใจเล่นกีฬาห่างไกลยาเสพติด เทศบาลตำบลกุดชมภู จึงขอเชิญชวนพพี่น้องประชาชนทุกๆท่าน ร่วมชมและเชียร์การแข่งขันกีฬา ในครั้งนี้ โดย วันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2566 จะมีการเดินขบวนนักกีฬา การแสดงพิธีเปิด "คีตะมวยไทย" จากโรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร

 วันที่ 15 มกราคม พ.ศ. 2566 นายมนตรี ศรีคำภา นายกเทศมนตรีตำบลกุดชมภู พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงานเจ้าหน้าที่ เทศบาลตำบลกุดชมภู งดรับของขวัญ จากบุคคล หรือ หน่วยงานภายนอกโดยขอรับความปรารถนาดีผ่านบัตรอวยพร หรือสื่อออนไลน์ เพื่อส่งเสริมมาตรการป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น ( NO GIFT POLICY )

 วันที่ 14 มกราคม 2566 เวลา 08.00 น. นายมนตรี ศรีคำภา นายกเทศมนตรีตำบลกุดชมภู เป็นประธานเปิดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2566 เพื่อเป็นการส่งเสริมพัฒนาการของเด็กให้มีความพร้อมทั้งร่างกาย จิตใจ สังคม อารมณ์ และสติปัญญา อีกทั้งยังเป็นการเพิ่มโอกาส การแสดงออกถึงความสามารถในด้านต่างๆ ตามวัยที่เหมาะสม พร้อมทั้งคณะผู้บริหารเทศบาลตำบลกุดชมภู สมาชิกสภาเทศบาลฯ กำนัน ผู้ใหญ่บ้านตำบลกุดชมภู เจ้าหน้าที่ พนักงานเทศบาลตำบลกุดชมภู เด็กนักเรียนจากศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ทั้ง 4 แห่ง จำนวน 150 คน ผู้ปกครองจำนวน 150 คน ร้านค้า ส่วนราชการต่างๆ ภายในเทศบาลตำบลกุดชมภู และพี่น้องประชาชน บุตรหลานในเขตเทศบาลตำบลกุดชมภู เข้าร่วม ทั้งสิ้น 500 คน ได้เข้าร่วมโครงการนี้ด้วย โดยมีนายอภิชาติ เศรษฐมาตย์ ปลัดเทศบาลฯ กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดงานในครั้งนี้ ณ ศูนย์วัฒนธรรมตำบลกุดชมภู อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี

ซ่อมแซ่มไฟฟ้า

 วันที่ 6 มกราคม 2566 เวลา 09.00 น. งานไฟฟ้า กองช่าง เทศบาลตำบลกุดชมภู ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา ให้ออกปฏิบัติภารกิจ ซ่อมแซ่มไฟฟ้า หมู่ 5 บ้านแก่งเจริญ หมู่ 14 บ้านโนนจิกน้อย ตำบลกุดชมภู อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี

 วันที่ 1 มกราคม 2566 เวลา 11.15 น. นายมนตรี ศรีคำภา นายกเทศมนตรีตำบลกุดชมภู พร้อมด้วยคณะผู้บริหารเทศบาลตำบลกุดชมภู ได้ตรวจเยี่ยม พร้อมให้กำลังใจ ผู้ปฏิบัติหน้า จุดบริการประชาชน จุดรอง หน้าโรงเรียนบ้านแก่งเจริญ ม.5 ตำบลกุดชมภู อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี

 เทศบาลตำบลกุดชมภู ขอประชาสัมพันธ์ ช่องทางการตอบ แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) ผ่าน QR code และ เวปไซต์ ระบบ ITAS เพื่อให้ผู้รับบริการหรือผู้ติดต่อราชการมีโอกาสมีส่วนร่วมในการประเมิน ITA ของเทศบาลตำบลกุดชมภู ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รายละเอียด ตาม QR code และ เวปไซต์ https://itas.nacc.go.th./go/eit/almurw

 วันที่ 30 ธันวาคม 2565 เวลา 10.00 น.นายสมเจตน์ เต็งมงคล รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี ได้เข้าตรวจเยี่ยมเพื่อให้กำลังใจผู้ปฏิบัติหน้าที่ และผู้ใช้รถ ใช้ถนน ณ จุดตรวจ-จุดบริการประชาชน จุดหลัก หน้าศูนย์ อปพร. บ้านยอดดอนชี ม.1 ตำบลกุดชมภู อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี

 วันที่ 23 ธันวาคม 2565. เวลา 09.30 น.นายอดิศักดิ์ สาธิสุข ประธานสภาเทศบาลตำบลกุดชมภู ได้เปิดการประชุมสภาเทศบาลตำบลกุดชมภู สมัยประชุมสามัญประจำปี สมัยที่สี่ ครั้งที่หนึ่ง ประจำปี 2565 โดยมีสมาชิกสภาเทศบาลตำบล กุดชมภู ครบองค์ประชุม โดยมีนายมนตรี ศรีคำภา นายกเทศมนตรีตำบลกุดชมภู พร้อมด้วยคณะผู้บริหารฯ หัวหน้าส่วนราชการ ผู้สนใจผู้เข้าร่วมรับฟัง โดยมีระเบียบวาระการประชุม 6 วาระ ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลกุดชมภู อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี

 วันที่ 21 ธันวาคม 2565 เวลา 09.30 น. ประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลกุดชมภู ครั้งที่ 2 ประจำปี 2565 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลกุดชมภู ตำบลกุดชมภู อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี

 วันจันทร์ ที่ 19 ธันวาคม พ.ศ.2565 เวลา 15.30 น. ประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุตำบลกุดชมภู (ศพ.อส.) ครั้งที่ 4/2565 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลกุดชมภู อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี

 วันจันทร์ ที่ 19 ธันวาคม พ.ศ.2565 เวลา 13.30 น. ประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท่องถิ่นหรือพื้นที่เทศบาลตำบลกุดชมภู ครั้งที่ 1/2566 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลกุดชมภู อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี

ซ่อมไฟฟ้า

 วันที่ 20 ธันวาคม 2565 เวลา 09.00 น. งานไฟฟ้า กองช่าง เทศบาลตำบลกุดชมภู ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา ให้ออกปฏิบัติภารกิจ ซ่อมแซ่ม 16 บ้านวังดู่ หมู่ 2 บ้านคำเม็ก และ หมู่ 9 บ้านดอนสำราญ ตำบลกุดชมภู อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี

 วันที่ 9 ธันวาคม 2565 เวลา 09.00 นายมนตรี ศรีคำภา นายกเทศมนตรีตำบลกุดชมภู พร้อมด้วยนายประสงค์ แพทย์เพียร ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลกุดชมภู นางวริศรา โพธิ์งาม หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล พนักงาน เจ้าที่เทศบาลตำบล กุดชมภู ร่วมงานวันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากล และ ร่วมพิธีรับมอบเกียรติบัตร หน่วยงานที่มีผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปี 2565 ระดับ อันดับที่ ของ จ.อุบลราชธานี ณ หอประชุมพรหมวรราช ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี

 วันที่ 7 ธันวาคม 2565 เวลา 08.30 น. นายมนตรี ศรีคำภา นายกเทศมนตรีตำบลกุดชมภู พร้อมด้วยคณะผู้บริหารเทศบาลตำบลกุดชมภู นายอภิชาต เศรษฐมาตย์ ปลัดเทศบาลตำบลกุดชมภู กำนันตำบลกุดชมภู ร่วม กิจกรรม “วันดินโลก”ภายใต้หัวข้อ “ดินดี อาหารดี สุขภาพดี ชีวีมีสุข” ตามวิถีทาง Change for Good"ดินดี อาหารดี สุขภาพดี ชีวีมีสุข“ โดยมี นายสุเมธ มีนาภา รองอธิบดีกรมโยธาการและผังเมือง ประธานเปิดโครงการเสริมสร้างความเข้าใจและความตระหนักรู้เกี่ยวกับทรัพยากรดิน เนื่องในโอกาสวันดินโลก ปี 2565 พร้อมคณะและภาคีเครือข่ายในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี ภายใต้แนวคิด “อาหารก่อกำเนิดเกิดจากดิน เพื่อสร้างความตระหนักรู้และประกาศเจตนารมณ์สร้างความอุดมสมบูรณ์ทำให้ดินเป็นแหล่งกำเนิดอาหารอย่างยั่งยืน ณ บ้านโพธิ์ตาก อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี

 วันที่ 6 ธันวาคม 2565 เวลา 13.00 น. นายมนตรี ศรีคำภา นายกเทศมนตรีตำบลกุดชมภู พร้อมทั้งคณะผู้บริหารเทศบาลตำบลกุดชมภู นายอภิชาติ เศรษฐมาตย์ ปลัดเทศบาลฯ สมาชิกสภาเทศบาลตำบลกุดชมภูและพนักงาน เจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลกุดชมภู ร่วมพิธีบวงสรวงพระบำรุงราษฎร์ (จูมมณี) เฉลิมฉลองการก่อตั้งอำเภอพิบูลมังสาหาร 159 ปี และบุญคูณลานกุ้มข้าวใหญ่ ประจำปี 2565

 วันที่ 5 ธันวาคม 2565 เวลา 06.30 น. นายยงยุตย์ คำก้อน รองนายกเทศมนตรีตำบลกุดชมภู พร้อมด้วยพนักงาน เจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลกุดชมภู ร่วมกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติและวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2565 ณ หอประชุมอำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี

 วันที่ 29 พฤศจิกายน 2565 เวลา 13.00 น. นายสมเพชร สร้อยสระคู รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี ประธานพิธีเปิดโครงการฟื้นฟูพื้นที่การเกษตรที่ประสบภัยน้ำท่วมด้วยศาสตร์พระราชา "โฮมแฮง ฮักแพงกัน" เราไม่ทิ้งกัน กิจกรรมบำบัดฟื้นฟู ดิน-น้ำ หลังน้ำท่วม ด้วยเทคโนโลยีสรรพสิ่งอะตอมมิคนาโน (พลังง้วนดิน) ณ หอประชุมวิทยาลัยเทคนิคพิบูลมังสาหาร โดยนายสมมาฏฐ์ โพธิ ได้กล่าวต้อนรับ นายมนตรี ศรีคำภา นายกเทศมนตรีตำบลกุดชมภู ได้กล่าวต้อนรับและกล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรม โดยมีวัตถุประสงค์ในการช่วยเหลือเกษตรกร ผู้ประสบภัยน้ำท่วมในพื้นที่อำเภอพิบูลมังสาหาร ทั้ง 8 ตำบล จำนวน 600 ราย ในงานได้จัดบูธกิจกรรมบูรณาการเครือข่ายหน่วยงานต่างทั้งภาครัฐ เอกชน สถาบันการศึกษา ชุมชน เกษตรกร ประชาชนทั่วไป อาทิ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี เทศบาลตำบลกุดชมภู องค์การบริหารส่วนตำบลโนนผึ้ง กลุ่มต่อเรือไฟเบอร์กลาส ชุดนอนนา โซล่าเซลอาจารย์สมพร ทองน้อย วิทยาลัยเทคนืคพิบูลมังสาหาร สวนสรรพสิ่งบ้านนาเจริญ สวนนาตาบัว บ้านระเว เป็นต้นโดย เทศบาลตำบลกุดชมภู ร่วมวิทยาลัยเทคนิคพิบูลมังสาหาร มหาวิทยาลัยราชภัฏ อุบลราชธานี ห้างหุ้นส่วนจำกัดค้ำคูณพร็อพเพอร์ตี้ บริษัทอุบลบรบือ(จำกัด) มหาชน วัดป่าปากโดม บริษัทสกาย ไอซีที (จำกัด) มหาชน ริชแมน อินเตอร์โปรดักท์ และศูนย์การเรียนรู้พิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

 วันพฤหัสบดี ที่ 24 พฤศจิกายน 2565 เวลา 09.30 น. ประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลกุดชมภู ครั้งที่ 1 ประจำปี 2565 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลกุดชมภู (ชั้น2) อำเภอพิบูลมัสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี

 วันที่ 24 พฤศจิกายน 2565 เวลา 10. 30 น. นางหนูพัด แกพิษ รองนายกเทศมนตรีตำบลกุดชมภู นายประสงค์ แพทย์เพียร ที่ปรึกษานายกทต.กุดชมภูนายสรกฤต เฮ้าบ้านอ้วน เลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลกุดชมภู นายอภิชาติ เศรษฐมาตย์ ปลัดเทศบาลตำบลกุดชมภู พร้อมด้วยคณะผู้บริหารเทศบาลฯ สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลกุดชมภู มอบถุงยังชีพและน้ำดื่มแก่ผู้ประสบภัยอุทกภัย (น้ำท่วม) บ้านเรือน ที่อยู่อาศัย และ พื้นที่การเกษตร จำนวน 126 ครัวเรือน ณ ศาลากลางหมู่บ้านบ้านดอนสำราญ หมู่ที่ 9 ตำบลกุดชมภู อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี

ร้องเรียนร้องทุกข์

Map

Poll

ความพึงพอใจของท่าน ต่อการให้บริการของ เทศบาลตำบลกุดชมภู อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี อยู่ในระดับใด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ