ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร สมาชิกสภา และพนักงานเทศบาล เทศบาลตำบลกุดชมภู อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี