Hot News :

๑ อปท. ๑ สวนสมุนไพรฯ

วันที่ 23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566 นางสุนิษา เขมปริยากร ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น จังหวัดอุบลราชธานี เป็นผู้เข้าร่วมโครงการพัฒนาและเสริมสร้างบุคลากรกระทรวงมหาดไทยเพื่อเตรียมความพร้อมเป็นผู้บริหารที่มีสมรรถนะสูง (MDI SMRT Agent For CAST) ประจำปี พ.ศ. 2566 ได้ออกตรวจนิเทศตามโครงการ 1 อปท. 1 สวนสมุนไพร เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2566 ครั้งที่ 3 ณ สวนสมุนไพร เทศบาลตำบลกุดชมภู ซึ่งเทศบาลตำบลกุดชมภูได้รับคัดเลือกให้เป็น อปท. ต้นแบบสวนสมุนไพรแบบ มีการบริหารจัดการพื้นที่จำกัด

วันที่ 16 พ.ย. 2566 เวลา 09.00 น. นายมนตรี ศรีคำภา นายกเทศมนตรีตำบลกุดชมภู มอบหมายนางหนูพัด แกพิษ รองนายกเทศมนตรี นายประสงค์ แพทย์เพียร ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายสรกฤต เฮ้าบ้านอ้วน เลขานายกเทศมนตรี พร้อมด้วยพนักงานเจ้าหน้าที่ ร่วมต้อนรับ คณะครู และลูกๆ นักเรียนจากศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดอนสำราญ ในการมาศึกษาเรียนรู้ประสบการณ์นอกสถานที่ ณ สวนสมุนไพร ต้นแบบ เทศบาลตำบล กุดชมภู อ.พิบูลมังสาหาร จ.อุบลราชธานี

นายบุญครอง คะเณตรง เชี่ยวชาญในการรักษางูสวัด ประวัติ นายบุญครอง คะเณตรง อายุ 71 ปี เกิดเมื่อวันที่ 7 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2495 อาศัยอยู่บ้านเลขที่ 129 หมู่ที่ 10 บ้านแสนตอ ตำบลกุดชมภู อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี สมรสกับนางบัวลา คะเณตรง มีบุตร 3 คน ปัจจุบันมีจำนวนสมาชิกในครอบครัวทั้งสิ้น 2 คน ครอบครัวของนายบุญครอง คะเณตรง มีการใช้ชีวิตแบบเศรษฐกิจพอเพียง ปลูกผัก เลี้ยงปลา และมีวิถีชีวิตที่เรียบง่าย ด้านการศึกษา นายบุญครอง คะเณตรง จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น จากศูนย์การเรียนรู้และตามอัทธยาศรัยอำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี สามารถอ่านออกและเขียนได้อย่างคล่องแคล่ว ได้อันดับที่ 1 ในทุก ๆ ปีการศึกษา

นายบุญมี สมสาย เชี่ยวชาญในการต้มยาสมุนไพร ประวัติ นายบุญมี สมสาย อายุ 73 ปี เกิดเมื่อวันที่ 26 เดือนเมษายน พ.ศ. 2494 สมรสกับ นางบัวพันธ์ สมสาย มีบุตรด้วยกัน 4 คน อาศัยอยู่บ้านเลขที่ 34 หมู่ที่ 4 บ้านหินสูง ตำบลกุดชมภู อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี ซึ่งบุตรได้แยกย้ายกันไปประกอบอาชีพที่ต่างจังหวัด ทั้ง 4 คน ปัจจุบันมีสมาชิกในครอบครัวทั้งสิ้น 2 คน มีบ้านตนเอง 1 หลัง และบ้านมารดา 1 หลัง หลังจากมารดาได้เสียชีวิตแล้ว จึงได้ย้ายมาอยู่ที่บ้านของมารดาซึ่งไม่มีใครอยู่เลย สำหรับบ้านของตนเองนั้นลูก ๆ และหลาน ๆ จะมาพักช่วงเทศกาลหรือกลับมาเยี่ยมบ้าน เนื่องจากลูก ๆ ไปทำงานต่างจังหวัดทุกคน นาน ๆ จะได้กลับมาเยี่ยมบ้าน นายบุญมี สมสาย มีการใช้ชีวิตแบบเศรษฐกิจพอเพียง ปลูกผักกะแยง ตะใคร้ ผักบุ้ง ผักพาย ใบโหระพา และเลี้ยงปลาในพื้นที่แปลงนาของตนเองเพื่อนำไปจำหน่ายที่ตลาดสดพิบูลมังสาหาร ราคาที่ขายมัดละ 5 บาท และนำมาใช้เพื่ออุปโภคในครัวเรือนของตน ซึ่งการนำผักและปลาไปจำหน่ายที่ตลาดสดนั้นภรรยาจะเป็นผู้นำเอาไปนั่งขาย โดยนายบุญมี สมสายจะขับรถสกายแลปไปรับ - ส่งทุกวัน

วันที่ 12 กรกฎาคม 2566 เทศบาลตำบลกุดชมภู โดยนายมนตรี ศรีคำภา นายกเทศมนตรีตำบลกุดชมภู พร้อมด้วย พนักงาน เจ้าหน้าที่ ได้ดำเนินการจัดทำป้ายโครงการฯ ป้ายชื่อสมุนไพรพร้อมสรรพคุณสมุนไพรแต่ละชนิด ณ แปลงปลูกสวนสมุนไพรเทศบาลตำบลกุดชมภู อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี

วันที่ 23 มิถุนายน 2566 เทศบาลตำบลกุดชมภู โดยนายมนตรี ศรีคำภา นายกเทศมนตรีตำบลกุดชมภู พร้อมด้วย พนักงาน เจ้าหน้าที่ ได้ดำเนินการปลูกสมุนไพรบนพื้นที่ที่ได้เตรียมเพาะปลูกพืชพรรณสมุนไพร ณ แปลงปลูกสวนสมุนไพรเทศบาลตำบลกุดชมภู อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี

วันที่ 17 ตุลาคม 2566 นางสุนิษา เขมปริยากร ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น จังหวัดอุบลราชธานี เป็นผู้เข้าร่วมโครงการพัฒนาและเสริมสร้างบุคลากรกระทรวงมหาดไทยเพื่อเตรียมความพร้อมเป็นผู้บริหารที่มีสมรรถนะสูง (MDI SMRT Agent For CAST) ประจำปี พ.ศ. 2566 ได้ออกตรวจนิเทศตามโครงการ 1 อปท. 1 สวนสมุนไพร เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2566 ครั้งที่ 2 ณ เทศบาลตำบลกุดชมภู ซึ่งเทศบาลตำบลกุดชมภูได้รับคัดเลือกให้เป็น อปท. ต้นแบบสวนสมุนไพรแบบ มีการบริหารจัดการในพื้นที่จำกัดและยังได้แนะนำให้เพาะพันธ์แหนแดงเพราะมีประโยชน์มากมาย ใช้ในการทดแทน หรือลดการใช้ปุ๋ยเคมีไนโตรเจน ใช้ควบคุมวัชพืชในนาข้าว ลดปริมาณการใช้สารเคมีกาจัดวัชพืช ใช้ทดแทนปุ๋ยเคมีหรือลดการใช้ปุ๋ยเคมีมีต้นทุนการผลิตลดลง เพิ่มอินทรีย์วัตถุในดิน เพิ่มประสิทธิภาพการใช้ปุ๋ยเคมี หากใช้แหนแดงร่วมกับปุ๋ยเคมี อัตราแนะนำสามารถเพิ่ม ผลผลิตข้าวได้ประมาณ 15% สามารถใช้เป็นปุ๋ยอินทรีย์ส าหรับพืชผัก และไม้ผลอื่นๆ ได้สามารถนำไปใช้เป็นอาหารสัตว์จำพวกเป็ด ไก่ ปลา และสุกรได้ มีต้นทุนการผลิตต่ำ

วันที่ 23 สิงหาคม 2566 เทศบาลตำบลกุดชมภู โดยนายมนตรี ศรีคำภา นายกเทศมนตรีตำบลกุดชมภู พร้อมด้วย พนักงาน เจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลกุดชมภู ดำเนินการปรับปรุงโครงการ 1 อปท.1 สวนสมุนไพรฯ ตามคำแนะนำของนางสุนิษา เขมปริยากร ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น จังหวัดอุบลราชธานี โดยการเพิ่มพื้นที่ ปรับปรุงป้ายชื่อใหม่ สร้างที่พรางแสงให้กับสมุนไพร

วันที่ 16 สิงหาคม 2566 เทศบาลตำบลกุดชมภู โดยนายมนตรี ศรีคำภา นายกเทศมนตรีตำบลกุดชมภู พร้อมด้วย พนักงาน เจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลกุดชมภู ดำเนินการปรับปรุงโครงการ 1 อปท.1 สวนสมุนไพรฯ ตามคำแนะนำของนางสุนิษา เขมปริยากร ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น จังหวัดอุบลราชธานี โดยการเพิ่มพื้นที่ ปรับปรุงป้ายชื่อใหม่ สร้างที่พรางแสงให้กับสมุนไพร

วันที่ 9 สิงหาคม 2566 เทศบาลตำบลกุดชมภู โดยนายมนตรี ศรีคำภา นายกเทศมนตรีตำบลกุดชมภู พร้อมด้วยพนักงานเจ้าหน้าที่ดำเนินการปรับปรุงโครงการ 1 อปท.1 สวนสมุนไพรฯ ตามคำแนะนำของนางสุนิษา เขมปริยากร ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น จังหวัดอุบลราชธานี โดยการเพิ่มพื้นที่ ปรับปรุงป้ายชื่อใหม่ สร้างที่พรางแสงให้กับสมุนไพร

วันที่ 3 สิงหาคม 2566 นางสุนิษา เขมปริยากร ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น จังหวัดอุบลราชธานี เป็นผู้เข้าร่วมโครงการพัฒนาและเสริมสร้างบุคลากรกระทรวงมหาดไทยเพื่อเตรียมความพร้อมเป็นผู้บริหารที่มีสมรรถนะสูง (MDI SMRT Agent For CAST) ประจำปี พ.ศ. 2566 ได้ออกตรวจนิเทศตามโครงการ 1 อปท. 1 สวนสมุนไพร เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2566 ณ เทศบาลตำบลกุดชมภู และได้เดินทางไป ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ทั้ง 4 ศูนย์ โดยได้แนะนำให้ดำเนินการ เพิ่มพื้นที่ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการ และป้ายชื่อสมุนไพรให้เพิ่มชื่อเป็นภาษาท้องถิ่นด้วย

วันที่ 26 กรกฎาคม 2566 เจ้าหน้าที่รับผิดชอบดูแล บำรุง รักษา สมุนไพร ตามโครงการ 1 อปท. 1 สวนสมุนไพร เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2566 เทศบาลตำบลกุดชมภู อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี ได้ดำเนินการตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายเป็นประจำทุกวัน โดยเฉพาะวันพุธที่ทางเทศบาลตำบลกุดชมภูจัดทำ Big Cleaning Day

วันที่ 19 กรกฎาคม 2566 เจ้าหน้าที่รับผิดชอบดูแล บำรุง รักษา สมุนไพร ตามโครงการ 1 อปท. 1 สวนสมุนไพร เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2566 เทศบาลตำบลกุดชมภู อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี ได้ดำเนินการตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายเป็นประจำทุกวัน โดยเฉพาะวันพุธที่ทางเทศบาลตำบลกุดชมภูจัดทำ Big Cleaning Day

วันที่ 21 มิถุนายน 2566 เทศบาลตำบลกุดชมภู โดยนายมนตรี ศรีคำภา นายกเทศมนตรีตำบลกุดชมภู พร้อมด้วย พนักงาน เจ้าหน้าที่ ได้ดำเนินการเตรียมพื้นที่สวนสมุนไพรเพื่อเพาะปลูกพืชพรรณสมุนไพร โดยใช้พื้นที่ปลูก ณ แปลงปลูกสวนสมุไพรเทศบาลตำบลกุดชมภู อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี

วันที่ 2 มิถุนายน 2566 เทศบาลตำบลกุดชมภู โดยนายมนตรี ศรีคำภา นายกเทศมนตรีตำบลกุดชมภูได้มีการแต่งตั้งเจ้าหน้าที่รับผิดชอบดูแล บำรุง รักษา สมุนไพร มีหน้าที่ ดูแลรักษาสมุนไพร เช่น จัดหาพันธุ์สมุนไพร ปลูก รดน้ำ พรวนดิน ใส่ปุ๋ย การกำจัดวัชพืช เพราะวัชพืชเป็นตัวการที่ทำให้สมุนไพรเจริญเติบโตช้าควรมีการกำจัดวัชพืชโดยการ ถากถาง และพรวนดินโดยรอบ รวมถึงการดูแลรักษาอุปกรณ์ทำสวน เป็นต้น และรวบรวมข้อมูลพืชพรรณสมุนไพรไทยและสมุนไพรในท้องถิ่น รวมทั้งภูมิปัญญาท้องถิ่น ตลอดจนวัฒนธรรมต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการใช้พืชพรรณสมุนไพรในพื้นที่ เพื่อปลูกในสวนสมุนไพร

วันที่ 25 พฤษภาคม 2566คณะผู้บริหาร พนักงานเจ้าหน้าที่ เทศบาลตำบลกุดชมภู โดยมีนายมนตรี ศรีคำภา นายกเทศมนตรีตำบลกุดชมภู เป็นประธานในที่ประชุมเพื่อปรึกษาหารือแนวทางในการดำเนินงานตามโครงการ ๑ อปท. ๑ สวนสมุนไพร เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๖ มีการแต่งตั้งคณะทำงานดำเนินการตามหน้าที่ในการอำนวยการสั่งการ ให้คำปรึกษาแนะนำ ให้ข้อเสนอแนะ แก้ไขปัญหา/อุปสรรคในการจัดกิจกรรมเพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการฯ การดำเนินการตามกิจกรรมและรายงานผลการดำเนินงานตามห้วงเวลาที่กำหนด

ร้องเรียนร้องทุกข์

Map

Poll

ความพึงพอใจของท่าน ต่อการให้บริการของ เทศบาลตำบลกุดชมภู อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี อยู่ในระดับใด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ