Hot News :
สำนักปลัดเทศบาล

นางวริศรา โพธิ์งาม

หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล

e-mail:This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

มือถือ 061-9653-553

 


 

หัวหน้าฝ่าย

นางจรินทร์ทิพย์ พันนาภพ

หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ

มือถือ 087-4541-661

นางยุคนธร ทรารมย์

หัวหน้าฝ่ายปกครอง

มือถือ 064-3066-837, 085-3128-737

 


 

พนักงานเทศบาล

นางมยุรา โมกข์ศาสตร์

นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ

นางสาวไพรพรรณ สว่างวงษ์

นักทรัพยาการบุคคลชำนาญการ

นาสุทิสา อุดด้วง

นักวิเคราะห์นโยบาย
และแผนชำนาญการ

นายวุฒิพงษ์ ช่างเกวียน

นิติกรชำนาญการ

นางสุจิตรา รักษาศรี

นักจัดการงานทะเบียน
และบัตรชำนาญการ

นางมยุรา โมกข์ศาสตร์

นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ
รักษาราชการในตำแหน่ง
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

นางนงลักษณ์ บุญพา

นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

นายชวภณ มูลวงษ์

นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ

นายราชันย์ รักผลดี

เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชนชำนาญงาน

นายธนพิสิฐ สนใจ

เจ้าพนักงานป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัยชำนาญงาน

นางสาวนฤมล คะเณตรง

เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

นายเรวัตร ชมภูประเภท

เจ้าพนักงานทะเบียนชำนาญงาน

 


 

พนักงานจ้างภารกิจ/ทั่วไป

นางสาวนันทนา แวดระเว

ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน

นายอุดม คำก้อน

ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป

นางสาวนุ๊ก เรือนเจริญ

ผู้ช่วยนักทรัพยากรบุคคล

นางสาวจันทร์นภา จันดก

ผู้ช่วยนักวิชาการสาธารณสุข

นางรุ่งฤดี สนใจ

ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน

นางสาวสุมาลี พูลทรัพย์

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานทะเบียน

นางสาวนันทิยา บุญราม

ผู้ช่วยนักพัฒนาการท่องเที่ยว

นางสาวธัญญา สุภาษร

ผู้ช่วยนักประชาสัมพันธ์

นางสาวนิภาพร ศิริพันธุ์

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

นางสาวมลทิฌา พรรณาภพ

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

นางสาวนิภาวัลย์ สืบเชื้อ

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

นายประชา บุญครอง

พนักงานขับรถยนต์

นายณัฐพงศ์ วงศ์คูณ

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกัน

นายสมัย มั่นจิตร

พนักงานดับเพลิง

นายปริญญา กลิ่นจันทร์

พนักงานดับเพลิง

นายอรรถพล บุญเติม

พนักงานดับเพลิง

นายอวิรุทธ์ เรือนสิงห์

พนักงานวิทยุ

นายสุเทพ สุวรรรกูฏ

พนักงานขับรถยนต์

นายธวัชชัย ต้นทอง

พนักงานขับรถยนต์

นายสมปอง ธิตะสาร

คนงานตกแต่งสวน

EMS 1669

นายวีรวัฒน์ ประสาทศรี

พนักงานช่วยชีวิตคน (EMS 1669)

นายเสกสรร ล้อมวงศ์

พนักงานช่วยชีวิตคน (EMS 1669)

นายเรืองฤทธิ์ แพทย์เพียร

พนักงานช่วยชีวิตคน (EMS 1669)

ส.อ.ธงไชย ศิริพันธ์

พนักงานช่วยชีวิตคน (EMS 1669)

นายวิเศษ ผาสุก

พนักงานช่วยชีวิตคน (EMS 1669)

นายวีระพงษ์ ค่ำคูณ

พนักงานช่วยชีวิตคน (EMS 1669)

จ้างเหมาบริการ

นายดาวเรือง บุญลา

จ้างเหมาบริการประจำสำนักปลัด

นางสาวพัชรี ทะคำสอน

จ้างเหมาบริการประจำสำนักปลัด

นางสาวสุดาพร เดชะคำภู

จ้างเหมาบริการประจำสำนักปลัด

นางสาวสุจิตตรา พุ่มแก้ว

จ้างเหมาบริการแม่บ้าน

นางสาวนิตยา คงมาก

จ้างเหมาบริการแม่บ้าน

นายวรรณี สุโภภาค

จ้างเหมาบริการประจำศูนย์ช่าง

นายมนศักดิ์ เสาขวัญ

จ้างเหมาบริการคนงานขับรถบรรทุกขยะ

นายเทียรชัย สร้อยคำ

จ้างเหมาบริการคนงานประจำรถขยะ

นายสุภาพ จันทร์คำ

จ้างเหมาบริการคนงานประจำรถขยะ

นายสายสิทธิ์ บุญเติม

จ้างเหมาบริการคนงานประจำรถขยะ

นายวีระพล เสาขวัญ

จ้างเหมาบริการประจำสำนักปลัด

นายนิรุต สวัสดิ์ไชย

จ้างเหมาบริการคนงานขับรถบรรทุกขยะ

นายไพบูลย์ ขันธ์อ่อน

จ้างเหมาบริการคนงานประจำรถขยะ

ร้องเรียนร้องทุกข์

Map

Poll

ความพึงพอใจของท่าน ต่อการให้บริการของ เทศบาลตำบลกุดชมภู อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี อยู่ในระดับใด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ