Hot News :

ข่าวกิจกรรม

 วันที่ 18 กันยายน 2566 เวลา 09.00 น. นายมนตรี ศรีคำภา นายกเทศมนตรีตำบลกุดชมภู เป็นประธานเปิดโครงการถังขยะเปียกลดโลกร้อน ประจำปี 2566 โดยมีคณะผู้บริหารเทศบาลตำบลกุดชมภู สมาชิกสภาเทศบาลตำบลกุดชมภู พนักงาน เจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลกุดชมภู ร่วมเป็นเกียรติในโครงการอบรมในครั้งนี้ เพื่อขับเคลื่อน การลดปริมาณและคัดแยกขยะอินทรีย์หรือขยะเปียกในครัวเรือนในระดับท้องถิ่น ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลกุดชมภู อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี

 วันที่ 14 กันยายน. พ.ศ. 2566 เวลา 08.30 น. นายมนตรี ศรีภา นายกเทศมนตรีตำบลกุดชมภู เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการแข่งขันพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลกุดชมภู (กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน) ประจำปี 2566 พร้อมทั้งคณะผู้บริหารเทศบาลตำบลกุดชมภู สกีฬาศูนย์มาชิกสภาเทศบาล พนักงานเจ้าหน้าที่เทศบาล และผู้ปกครองนักเรียน ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิด เพื่อเป็นการพัฒนาให้เด็กมีสุขภาพที่ดีทั้งทางด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม และสติปัญญา ณ โรงเรียนบ้านหินลาดแสนตอ อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี

 วันที่ 13 กันยายน 2566 เวลา 09.00 น. นายมนตรี ศรีคำภา นายกเทศมนตรีตำบลกุดชมภู เป็นประธานเปิดโครงการพอกเข่าลดปวดด้วยยาสมุนไพร ประจำปีงบประมาณ2566 โดยมีคณะผู้บริหารเทศบาลตำบลกุดชมภู สมาชิกสภาเทศบาลตำบลกุดชมภู ผู้ใหญ่บ้าน และพนักงาน เจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลกุดชมภู ร่วมเป็นเกียรติในโครงการอบรมในครั้งนี้ เพื่อใช้การแพทย์แผนไทยในการดูแลผู้ป่วยเข่าเสื่อมด้วยการนวดแบบราชสำนัก และพอกเข่าด้วยยาสมุนไพรโดยเป็นการช่วยยืดอายุของข้อต่อหัวเข่าให้สามารถใช้งานได้นานขึ้น ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลกุดชมภู อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี

 วันที่ 12 กันยายน พ.ศ. 2566 เวลา 17 .30 น นายมนตรี ศรีคำภา นายกเทศมนตรีตำบลกุดชมภู พร้อมทั้งคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงาน เจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลกุดชมภู เป็นประธานเปิดโครงการเนสท์เล่ คาราวานครอบครัวเข้มแข็ง ปีที่ 14 ณ โรงเรียนบ้านแก่งเจริญ ตำบลกุดชมภู อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี

 วันที่ 8 กันยายน พ.ศ. 2566 เวลา 09.00 น. นายมนตรี ศรีคำภา นายกเทศมนตรีตำบลกุดชมภู เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการหมู่บ้านสีขาวต้านภัยยาเสพติด โดยมีคณะผู้บริหารเทศบาลตำบลกุดชมภู พนักงาน เจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลกุดชมภู ร่วมเป็นเกียรติในโครงการอบรมในครั้งนี้ เพื่อสร้างชุมชนให้มีความเข้มแข็งในการป้องกันกันแพร่ระบาดของยาเสพติดและลดปัญหาอาชญากรรมในชุมชน ณ กองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่ 226 ตำบลกุดชมภู อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี

 วันที่ 6 กันยายน 2566 เวลา 09.00 น. นายมนตรี ศรีคำภา นายกเทศมนตรีตำบลกุดชมภู เป็นประธานเปิดโครงการส่งเสริมกิจกรรมสภาเด็กและเยาวชนตำบลกุดชมภู "เวทีอบรมแกนนำสภาเด็กและเยาวชนตำบลกุดชมภู" โดยมีคณะผู้บริหารเทศบาลตำบลกุดชมภู สมาชิกสภาเทศบาลตำบลกุดชมภู กำนันตำบลกุดชมภู พนักงาน เจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลกุดชมภู และครูโรงเรียนในพื้นที่ร่วมเป็นเกียรติในโครงการอบรมในครั้งนี้ เพื่อให้เด็กและเยาวชนได้ทราบถึงสิทธิบทบาทหน้าที่ของตน ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลกุดชมภู อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี

ขอเชิญร่วมโครงการส่งเสริมประเพณีลอยกระทงเทศบาลตำบลกุดชมภู ประจำปี 2566 ณ บริเวณลานแก่งไก่เขี่ย เทศบาลตำบลกุดชมภู อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี ชม ประกวดกระทงสวยงามทำจากวัสดุธรรมชาติ ประกวดหนูน้อยนพมาศ
สภาเด็กและเยาวชนตำบลกุดชมภู ร่วมกับ เทศบาลตำบลกุดชมภู ประชาสัมพันธ์การจัดอบรมโครงการส่งเสริมกิจกรรมสภาเด็กและเยาวชนตำบลกุดชมภู ประจำปี 2566 ในวันที่ 6-7 กันยายน พ.ศ.2566 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลกุดชมภู อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี

 ประชาสัมพันธ์ การยืนยันสิทธิเพื่อขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุกับเทศบาลตำบลกุดชมภู

 วันที่ 29 สิงหาคม พ.ศ. 2566 เวลา 09.00 น.นายมนตรี ศรีคำภา นายกเทศมนตรีตำบลกุดชมภู มอบหมายให้ นายยงยุตย์ คำก้อน รองนายกเทศมนตรีตำบลกุดชมภู เป็นประธานเปิดโครงการอบรมส่งเสริมอาชีพแก่ประชาชนในเขตตำบลกุดชมภู”การผูกผ้าในงานพิธีต่างๆ” โดยมีคณะผู้บริหารเทศบาลตำบลกุดชมภู สมาชิกสภาเทศบาลตำบลกุดชมภู ผู้ใหญ่บ้านตำบลกุดชมภู พนักงาน เจ้าหน้าที่ เทศบาลตำบลกุดชมภู ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดโครงการอบรมในครั้งนี้ เพื่อเป็นการฝึกอบรมอาชีพให้กับประชาชนในพื้นที่ตำบลกุดชมภู เป็นการส่งเสริมให้มีอาชีพและเกิดรายได้ ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลกุดชมภู อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี

 วันที่ 28 สิงหาคม 2566 เวลา 09.30 น. นายอดิศักดิ์ สาธิสุข ประธานสภาเทศบาลตำบลกุดชมภู เปิดการประชุมสภาเทศบาลตำบลกุดชมภู สมัยประชุมสามัญประจำปี สมัยที่สาม ครั้งที่สอง ประจำปี 2566 โดยมีสมาชิกสภาเทศบาลตำบลกุดชมภูครบองค์ประชุม ในที่ประชุมพร้อมด้วยคณะผู้บริหารฯ หัวหน้าส่วนราชการ ประชาชนผู้สนใจผู้เข้าร่วมรับฟัง มีระเบียบวาระการประชุม 6 วาระ โดยประชุม ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลกุดชมภู อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี

 วันที่ 24 สิงหาคม พ.ศ. 2566 เวลา 09.00 น. นายมนตรี ศรีคำภา นายกเทศมนตรีตำบลกุดชมภู มอบหมายให้นายประสงค์แพทย์เพียร ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลกุดชมภู เป็นประธานเปิดโครงการสุขภาพเด็กปฐมวัย โดยมีสมาชิกสภาเทศบาลตำบลกุดชมภูพร้อมทั้งคณะกรรมการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านยอดดอนชี พนักงาน เจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลกุดชมภู ร่วมเป็นเกียรติในโครงการอบรมในครั้งนี้ เพื่อให้ความรู้ผู้ปกครองในเครื่องการส่งเสริมสุขภาพเด็กปฐมวัย ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านยอดดอนชี อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี

 วันที่ 24 สิงหาคม พ.ศ. 2566 เวลา 08.30 น. นายมนตรี ศรีคำภา นายกเทศมนตรีตำบลกุดชมภู พร้อมคณะผู้บริหารเทศบาลตำบลกุดชมภู พร้อมด้วยนายอภิชาติ เศรษฐมาตย์ ปลัดเทศบาลตำบลกุดชมภู พนักงานเจ้าหน้าที่ รับตรวจประเมินประสิทธิภาพ (LPA) ของ อปท. ประจำปี 2566 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลกุดชมภู อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี ผ่านไปด้วยดีรอผลคะแนนอย่างเป็นทางการ

 วันที่ 23 สิงหาคม พ.ศ. 2566 เวลา 09.00 น. นายมนตรี ศรีคำภา นายกเทศมนตรีตำบลกุดชมภู เป็นประธานเปิดโครงการหนูน้อย ฟันสวย โดยมีคณะผู้บริหารเทศบาลตำบลกุดชมภู สมาชิกสภาเทศบาลตำบลกุดชมภู กำนันตำบลกุดชมภู พนักงาน เจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลกุดชมภู ร่วมเป็นเกียรติในโครงการอบรมในครั้งนี้ เพื่อให้ความรู้เรื่องทันตอนามัยในเด็กก่อนวัยเรียน ณ ศาลากลางบ้านดอนสำราญ อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี

 วันที่ 22 สิงหาคม พ.ศ. 2566 เวลา 08:30 น. เทศบาลตำบลกุดชมภู โดย นายมนตรี ศรีคำภา นายกเทศมนตรีตำบลกุดชมภู และเจ้าหน้าที่ พนักงานเทศบาลตำบลกุดชมภู ร่วมกับประชาชนในพื้นที่ตัดกิ่งไม้ที่กีดขวางทางจราจร ปรับปรุงภูมิทัศน์ ทำความสะอาดถนน เส้นบ้านห้วยไผ่เชื่อมบ้านคำเม็กตลอดสาย และบริเวณโดยรอบ เพื่อความปลอดภัยในการสัญจรไปมาของประชาชน

 วันที่ 18 สิงหาคม พ.ศ. 2566 เวลา 09.30 น.นายมนตรี ศรีคำภา นายกเทศมนตรีตำบลกุดชมภู เป็นประธานเปิดโครงการลดขยะ ลดโรค ใส่ใจสิ่งแวดล้อม โดยมีคณะผู้บริหารเทศบาลตำบลกุดชมภู สมาชิกสภาเทศบาลตำบลกุดชมภู พนักงาน เจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลกุดชมภู ร่วมเป็นเกียรติในโครงการอบรมในครั้งนี้ เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมีการจัดบ้านเรือนให้สะอาดและมีความเรียบร้อย ปลูกจิตสำนึกที่ดีในการคัดแยกขยะ ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลกุดชมภู อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี

 วันที่ 18 สิงหาคม พ.ศ. 2566 เวลา 09.00 น. นายมนตรี ศรีคำภา นายกเทศมนตรีตำบลกุดชมภู เป็นประธานเปิดโครงการเฝ้าระวัง ป้องกันการแพร่ระบาดโรคโควิด-19 ในเด็กปฐมวัย โดยมีคณะผู้บริหารเทศบาลตำบลกุดชมภู สมาชิกสภาเทศบาลตำบลกุดชมภู พนักงาน เจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลกุดชมภู ร่วมเป็นเกียรติในโครงการอบรมในครั้งนี้ เพื่อให้ผู้ปกครองมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเชื้อไวรัสโคโรน่า (โควิด - 19 ) ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโนนเจริญ อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี {galleryWatch out for Covid{/gallery}

 วันที่ 15 สิงหาคม 2566 เวลา 09.30 น. นายอดิศักดิ์ สาธิสุข ประธานสภาเทศบาลตำบลกุดชมภูได้เปิดการประชุมสภาเทศบาลตำบลกุดชมภู สมัยประชุมสามัญประจำปี สมัยที่สาม ครั้งที่หนึ่ง ประจำปี 2566 โดยมีสมาชิกสภาเทศบาลตำบลกุดชมภูครบองค์ประชุม ในที่ประชุมมี นายมนตรี ศรีคำภา นายกเทศมนตรีตำบลกุดชมภู พร้อมด้วยคณะผู้บริหารฯ หัวหน้าส่วนราชการ ประชาชนผู้สนใจผู้เข้าร่วมรับฟัง มีระเบียบวาระการประชุม 6 วาระ โดยประชุมณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลกุดชมภู อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี

 วันที่ 12 สิงหาคม พ.ศ. 2566 เวลา 07.00 น. นายยงยุตย์ คำก้อน รองนายกเทศมนตรีตำบลกุดชมภู พร้อมด้วยพนักงาน เจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลกุดชมภู ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระนางเจ้าสิริกิต์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 91 พรรษา 12 สิงหาคม 2566 โดย กิจกรรมทำบุญตักบาตรพระสงฆ์และสามเณร และพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล ณ หอประชุมอำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี

 วันศุกร์ที่ 11 สิงหาคม 2566 เวลา 14.00 - 15.30 น. เทศบาลตำบลกุดชมภู โดยนายมนตรี ศรีคำภา นายกเทศมนตรีตำบลกุดชมภู นางประยงค์ วงจันทา ท้องถิ่นอำเภอพิบูลมังสาหาร พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และพนักงานเทศบาลเข้าร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ และปฏิบัติธรรมเจริญสมาธิภาวนา เพื่อถวายพระพรชัยมงคล และถวายพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษา (12 สิงหาคม2566) ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์ (Zoom Cloud Meeting) โดยดำเนินการถ่ายทอดสดในรูปแบบออนไลน์จากศูนย์กลางพิธีฯ (on-site) ณ วัดเขียนเขต พระอารามหลวง ต.บึงยี่โถ อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี (ระบบZoom Meeting) ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลกุดชมภู อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี

เริ่มต้นก่อนหน้า12345678910ต่อไปสุดท้าย
หน้าที่ 1 จาก 19

ร้องเรียนร้องทุกข์

Map

Poll

ความพึงพอใจของท่าน ต่อการให้บริการของ เทศบาลตำบลกุดชมภู อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี อยู่ในระดับใด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ