การจัดประชุมการจัดโครงการแข่งขันกีฬาตำบลต้านภัยยาเสพติด "กุดชมภูเกมส์"

วันพุธ, 25 มกราคม 2566 13:05
เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2566 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลกุดชมภู นำโดยนายมนตรี ศรีคำภา นายกเทศมนตรีตำบลกุดชมภู ร่วมประชุมพิจารณาแนวทางการจัดการแข่งขันกีฬากุดชมภูเกมส์ ครั้งที่ 24 โดยการจัดการแข่งขันเป็นไปตามพระราชบัญญัติ เทศบาล พ.ศ. 2496 ให้ไว้ ณ วันที่ 13 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2696 ได้ตราไว้ในมาตราที่ 50 (7) แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับที่10 พ.ศ.2542) ภายใต้บังคับแห่งกฎหมาย เทศบาลตำบลมีหน้าที่ ส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ และผู้พิการ และการออกกำลังกาย การเล่นกีฬาเป็นกิจกรรมหนึ่งที่ช่วยส่งเสริม การพัฒนาสตรี เด็กและเยาวชน เพราะทำให้เกิดความแข็งแรง สมบูรณ์ทางด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม และสติปัญญา ตลอดจนทำให้เยาวชนประชาชนมีน้ำใจ เป็นนักกีฬา ปลูกฝังความมีระเบียบวินัย ความสามัคคี ความกล้าหาญ อดทน เสียสละ รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย ซึ่งเป็นการสร้างคุณความดี โดยใช้กีฬาเป็นสื่อใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ห่างไกลยาเสพติด สามารถพัฒนาคุณภาพชีวิตของเด็กและเยาวชน ประชาชน ตามพระราชดำริ “กีฬาสร้างคน คนสร้างชาติ” เพื่อให้เด็กและเยาวชน ประชาชนใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์และรักการเล่นกีฬา การส่งเสริมให้เด็ก และเยาวชน ประชาชน ออกกำลังกายทำให้มีพลานามัยร่างกายสมบูรณ์แข็งแรง เป็นการส่งเสริมให้เด็กเยาวชน ประชาชนมีทักษะพื้นฐาน เข้าใจกฎ กติกาในการแข่งขันกีฬา เพื่อให้เยาวชน ประชาชนหันมาสนใจกิจกรรมกีฬาเพื่อสร้างความสามัคคีในหมู่คณะ และมีน้ำใจเป็นนักกีฬา รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย เพื่อลดปัญหาต่างๆ ในสังคมโดยเฉพาะปัญหายาเสพติด เพื่อให้การแข่งขันกีฬาเป็นไปตามอำนาจหน้าที่ และบรรลุวัตถุประสงค์ดังกล่าวข้างต้น จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีการประชุม วางแผน แนวทางการดำเนินการ จากทุกภาคส่วนทั้งภายในและภายนอกในพื้นที่ตำบลกดชมภู จึงให้ทุกภาคส่วนได้เข้าประชุมมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นเสนอแนะแนวทาง ปรับปรุง การแข่งขัน โดยมีประเด็นในการพิจารณาในการประชุมดังนี้1. การแบ่งกลุ่มในการใช้การแข่งขันกีฬา 2. การกำหนดวัน เวลา สถานที่ การแข่งขันกีฬา3. การกำหนดประเภทการกีฬา-กีฬาพื้นบ้าน4. การกำหนดอัตราค่าบำรุงทีมโดยมีผู้เข้าร่วมประชุมจำนวน 88 คน ประกอบด้วย 1. ผู้บริหารเทศบาลตำบลกุดชมภู จำนวน 5 คน 2. หัวหน้าส่วนราชการเทศบาลตำบลกุดชมภู จำนวน 6 คน3. สมาชิกสภาเทศบาลตำบลกุดชมภูจำนวน 12 คน4. ผู้อำนวยการโรงเรียนในพื้นที่จำวน 5 คน5. ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคพิบูลมังสาหารจำนวน 1 คน6. ผู้บังคับกองร้อยตำรวจตระเวรชายแดน ที่ 226 จำนวน 1 คน 7. ผู้อำนวยการ รพ.สต.กุดชมภู จำนวน 1 คน 8. กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน จำนวน 19 คน9. ตัวแทนนักกีฬา 19 หมู่บ้าน จำนวน 38 คน จากการประชุมที่ประชุมได้แสดงความคิดเห็น และเสนอแนะ มีมติที่ประชุม ได้ผลสรุป คือ เรื่องที่ 1 การแบ่งกลุ่มในการแข่งขันกีฬา เดิมมีการจัดการแข่งขันแยกเป็น 19 หมู่บ้าน ในการจัดการแข่งขันปีนี้ มีการแบ่งกลุ่มหมู่บ้านในการแข่งขันเป็น 6 กลุ่ม ดังนี้กลุ่มที่ 1 ได้แก่ หมู่ 1 บ้านยอดดอนชี/หมู่ 2 บ้านคำเม็ก/หมู่ 3 บ้านโชคอำนวย กลุ่มที่ 2 ได้แก่ หมู่ 4 บ้านหินสูง/หมู่ 5 บ้านแก่งเจริญ/หมู่ 6 บ้านหินลาดกลุ่มที่ 3 ได้แก่ หมู่ 7/หมู่ 8 บ้านโนนม่วง/หมู่ 9 บ้านดอนสำราญ กลุ่มที่ 4 ได้แก่หมู่ 10 บ้านแสนตอ/หมู่ 11 บ้านกุดชมภู/ หมู่ 12 บ้านห้วยไผ่กลุ่มที่ 5 ได้แก่ หมู่ 13 บ้านโนนเจริญ/ หมู่ 14 บ้านโนนจิกน้อย/หมู่ 15บ้านดอนไม้งามกลุ่มที่ 6 ได้แก่ หมู่ 16 บ้านวังดู่/หมู่ 17บ้านใหม่นาคลอง/หมู่18 บ้านโนนโพธิ์ หมู่ 19 บ้านทุ่งพัฒนาเรื่องที่ 2 การกำหนดวัน เวลา สถานที่ การแข่งขันกีฬา กำหนดเป็นระหว่างวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566- 2 มีนาคม 2566 ณ สนามกีฬาโรงเรียนบ้านโนนม่วง เรื่องที่ 3 การกำหนดประเภทการกีฬาสากล-กีฬาพื้นบ้าน ได้กำหนดเป็นกีฬาสากล แบ่งเป็น 6 ชนิดดังนี้ 1. กีฬาฟุตบอลชาย 7 คน (เดิม 11 คน)2. กีฬาฟุตบอลหญิง 7 คน (เดิม 11คน )3. กีฬาเซปักตะกร้อ (ชาย) 4. กีฬาวอลเลย์บอล (หญิง) 5. กีฬาวอลเลย์บอล (ชาย)6. เปตองผสม (ชาย-หญิง)กีฬาพื้นบ้าน เดิมมี 3 ชนิดกีฬา ใหม่ เป็น 6 ชนิดกีฬา ดังนี้ 1. มวยทะเล (ใหม่) 2 วิ่งผลัดกระสอบ 3 วิ่งผลัดซุปเปอร์แมน (ใหม่) 4 ชักเย่อ 5 เตะปิ๊บ 6 ตีกอลฟ์ภูธร ( ใหม่) เรื่องที่ 4 การกำหนดอัตราค่าบำรุงทีม อัตราแบบเดิม แข่งขันทุกหมู่บ้าน ส่งกีฬา 1-2 ประเภท จำนวน 500 บาท ส่งกีฬา 3-4 ประเภท 1,000 บาท ส่งกีฬา 5-6 ประเภท จำนวน 1,500 บาท อัตราแบบใหม่ แข่งขันแบบกลุ่ม ส่งกีฬา 1-2 ประเภท จำนวน 1,500 บาท ส่งกีฬา 3-4 ประเภท 2,000 บาท ส่งกีฬา 5-6 ประเภท จำนวน 2,500 บาทในที่ประชุมได้พิจารณา เห็นชอบในรายละเอียดอื่นๆ ดังนี้ 1.ให้มีการแข่งขันกีฬาสากลแบ่งเป็น 2 สาย 2.ระยะเวลาการรับสมัครในระหว่าง 20-12 กุมภาพันธ์ 2566 3.จับสลากการแข่งขัน วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2566 4. รับสูจิบัตร วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2566 5.รอบการคัดเลือกการแข่งขัน ในระหว่างวันที่ 28กุมภาพันธ์- 2 มีนาคม 2566 6. พิธีเปิดในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566 พิธีเปิด 2 มีนาคม 2566ทั้งนี้เทศบาลตำบลกุดชมภู จะนำผลสรุปที่ได้จากการประชุม ไปปรับปรุง วางแผนดำเนินการในโครการแข่งขันกีฬากุดชมภูเกมส์ ครั้งที่ 24 เช่น การแบ่งกลุ่มหมู่บ้านออกเป็น 6 กลุ่ม การเพิ่มประเภทการแข่งขันกีฬาพื้นบ้าน การกำหนดอัตราบำรุงทีม เพื่อให้ทุกหมู่บ้านได้มีส่วนร่วมในการแข่งขันกีฬาได้ครบทุกประเภท ต่อไป

ร้องเรียนร้องทุกข์

Map

Poll

ความพึงพอใจของท่าน ต่อการให้บริการของ เทศบาลตำบลกุดชมภู อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี อยู่ในระดับใด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ