Hot News :

รายงานผลการเปิดโอกาสให้บุคคลภายนอกได้มีส่วนร่วมในการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

วันจันทร์, 01 เมษายน 2567 16:36
รายงานผลการเปิดโอกาสให้บุคคลภายนอกได้มีส่วนร่วมในการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 เทศบาลตำบลกุดชมภู อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี สรุปผลการดำเนินการเพื่อเปิดโอกาสให้บุคคลภายนอกได้ส่วนร่วม ในการดำเนินงานของเทศบาลตำบลกุดชมภู ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 วันที่ 18-25 มีนาคม 2567 เทศบาลตำบลกุดชมภู ได้ดำเนินการจัดประชุมประชาคมทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) ครั้งที่ 1/2567 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ดังนี้ 1.ชื่อโครงการ/กิจกรรม การจัดเวทีประชาคมระดับหมู่บ้าน ในการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) ครั้งที่ 1/2567 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 1.1 วัน/เดือน/ปี ที่ดำเนินการ : วันที่ 18-29 มีนาคม 2567 1.2 สถานที่ดำเนินการ : ศาลาประชาคมหมู่บ้าน 19 หมู๋บ้าน ดังนี้ หมู่ 1 บ้านยอดดอนชี หมู่ 2 บ้านคำเม็ก หมู่ 3 บ้านโชคอำนวย หมู่ 4 บ้านหินสูง หมู่ 5 บ้านแก่งเจริญ หมู่ 6 บ้านหินลาด หมู่ 7 บ้านดอนหวาย หมู่ 8 บ้านโนนม่วง หมู่ 9 บ้านดอนสำราญ หมู่ 10 บ้านแสนตอ หมู่ 11 บ้านกุดชมภู หมู่ 12 บ้านห้วยไผ่ หมู่ 13 บ้านโนนเจริญ หมู่ 14 บ้านโนนจิกน้อย หมู่ 15 บ้านดอนไม้งาม หมู่ 16 บ้านวังดู หมู่ 17 บ้านใหม่นาคลอง หมู่ 18 บ้านโนนโพธิ์ หมู่ 19 บ้านทุ่งพัฒนา 1.3 ประเด็น/เรื่องการมีส่วนร่วม 1.3.1 การทบทวนโครงการกิจกรรมที่มีอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) จากปัญหา/ความต้องการของประชาชน (ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และผู้เข้าร่วมประชุมประชาคม) 1.3.2 การเสนอโครงการเพิ่มเติม จากปัญหา/ความต้องการของประชาชนที่เสนอขึ้นมาใหม่ 1.3.3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ กลุ่มจังหวัดและจังหวัด โดยให้เน้นดำเนินการใน ยุทธศาสตร์ที่สำคัญและมีผลต่อประชาชนโดยตรง 1.3.4 กรอบนโยบาย ทิศทาง แนวทางการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด 1.4 สรุปข้อมูลของผู้มีส่วนร่วม มีผู้เข้ารวมประชุม จำนวน 764 คน ได้แก่ 1.4.1 คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น จำนวน 3 คน 1.4.2 สมาชิกสภาเทศบาลตำบลกุดชมภู จำนวน 12 คน 1.4.3 ผู้ใหญ่บ้าน /ผู้นำชุมชน/ อสม./คณะกรรมการ หมู่บ้าน จำนวน 95 คน 1.4.4 ประชาชนผู้เข้าร่วมประชุม 19 หมู่บ้าน จำนวน 654 คน 1.5 ผลจากการมีส่วนร่วม 1.5.1 ประชาชนในตำบลกุดชมภู ได้มีส่วนร่วมเสนอปัญหาและความต้องการ ตลอดจน กำหนดแนวทาง ในการพัฒนาท้องถิ่น ของตนเองผ่านกระบวนการประชาคม 1.5.2 โครงการที่ทบทวน และเสนอขึ้นมาใหม่ ในที่ประชุม มีมติให้บรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) ฉบับทบทวน ครั้งที่ 1/2567 1.6 การนำผลจากการมีส่วนร่วมไปปรับปรุงพัฒนาการดำเนินงาน 1.6.1 โคงรงการที่ทบทวนและเสนอขึ้นใหม่ นำเสนอจากความต้องการ นำไปบรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น เพื่อนำไปพัฒนาทางด้านต่างๆ เช่น ด้านโครงสร้างพื้นฐาน ด้านคุณภาพชีวิต ด้านการศึกษาและด้านอื่นๆ 1.7 ประมวลภาพกิจกรรม

ร้องเรียนร้องทุกข์

Map

Poll

ความพึงพอใจของท่าน ต่อการให้บริการของ เทศบาลตำบลกุดชมภู อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี อยู่ในระดับใด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ