การมีส่วนร่วมของบุคคลภายนอกผ่านคณะกรรมการ ประจำปี พ.ศ. 2566

วันอังคาร, 18 ตุลาคม 2565 15:33
เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2565 เวลา 10.00 น. ณ เทศบาลตำบลกุดชมภู  นายมนตรี ศรีคำภา ร่วมประชุมพิจาณาการแก้ไขแผนพัฒาท้องถิ่น(พ.ศ. 2566-2570) เปลี่่ยนแปลงครั้งที่ 4/2565 โดยมีคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลกุดชมภูเข้าร่วมประชุม ประกอบด้วย 1 นายอภิชาติ เศรษฐมาตย์ ปลัดเทสบาลตำบลกุดชมภู 2 ตัวแทนสมาชิกสภาเทศบาลตำบลกุดชมภู จำนวน 3 ท่าน 3 ตัวแทนหัวหน้าส่วนราชการในพื้นที่ จำนวน 3 ท่าน 3 ตัวแทนประชาคมหมู่บ้าน จำนวน 3 ท่าน 4 ผู้ทรงคุณวุติด้านต่าๆ จำนวน 3 ท่าน 5 หัวหน้าส่วนราชการเทศบาลตำบลกุดชมภูและพนักงานเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยว่ข้อง จาการประชุมร่วมได้ผลสรุปคือ การเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566-2570 ในการจัดซ์้อครุภัณฑ์เครื่องสูบน้ำแบบหอยโข่งจำนวน 2 เครื่อง เดิมเป็นเครื่องศูบน้ำแบบซัมเมิส เปลียนแปลงเป็ฯเครืองสูบน้้าหอยโข่งแบบเครื่องยนต์เบนซิน เพื่อใช้บรรเทาความเดือดร้อนของประชุาชที่ประสบภัยพิบัตน้ำท่วมบ้านเรือน ที่เกษตร หรือที่สาธารณะ ส่วนราชการ ในพื้นที่ ซึ่งทางคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลกุดชมภู จะได้นำมติเห็นชอบในการเปลี่ยนแปลงการจัดซ์้อเครือ่งสูบน้ำ ไปประกาศใช้แผนพัฒนาที่เปลี่ยนแปลง และนำเสนอต่อสภาเทศบาลตำบกลุดชมภเพื่อทราบต่อไป

ร้องเรียนร้องทุกข์

Map

Poll

ความพึงพอใจของท่าน ต่อการให้บริการของ เทศบาลตำบลกุดชมภู อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี อยู่ในระดับใด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ