Hot News :

เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

วันจันทร์, 13 กันยายน 2564 10:52

ตามที่ สภาเทศบาลตำบลกุดชมภู ได้ให้ความเห็นชอบในร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  ในการประชุมสภาเทศบาลตำบลกุดชมภู 

เมื่อคราวประชุมสภาสมัยสามัญสมัยที่สอง ครั้งที่หนึ่ง ประจำปี 2564 เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2564  และสมัยสามัญสมัยที่สอง ครั้งที่สอง ประจำปี 2564 เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2564  นั้น

 

 บัดนี้ นายอำเภอพิบูลมังสาหาร ผู้รับมอบอำนาจตามคำสั่งจังหวัดอุบลราชธานีที่ 7/2563 ลงวันที่  2 มกราคม 2563  เรื่องการมอบอำนาจให้รองผู้ว่าราชการจังหวดอุบลราชธานี ... ฯลฯ....นายอำเภอ ......ฯลฯ.... ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี ได้เห็นชอบร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ของเทศบาลตำบลกุดชมภู และให้นายกเทศมนตรีตำบลกุดชมภู ลงนามใช้บังคับเป็นเทศบัญญัติต่อไป ตามหนังสือสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอำเภอที่ อบ0023.22/2214 ลงวันที่ 9 กันยายน 2564  เรื่อง การจัดทำเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  และนายกเทศมนตรีตำบลกุดชมภูได้ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เมื่อวันที่ 13 กันยายน พ.ศ. 2564 เพื่อใช้เป็นแผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี มีรายละเอียดดังนี้

ร้องเรียนร้องทุกข์

Map

Poll

ความพึงพอใจของท่าน ต่อการให้บริการของ เทศบาลตำบลกุดชมภู อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี อยู่ในระดับใด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ