รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นเทศบาลตำบลกุดชมภู ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

วันจันทร์, 03 มกราคม 2565 10:03

 

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548  หมวด 6 ข้อ 29 (2)  คณะกรรมการติดตามประเมินผลแผนพัฒนามีอำนาจหน้าที่ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559  ข้อ 14 ให้ยกเลิกคามใน (5) ของข้อ 30 ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และให้ใช้ข้อความนี้แทน  “5 ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลดังกล่าวและต้องปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละสองครั้งภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกปี” นั้น

บัดนี้ คณะกรรมการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลกุดชมภู  ได้พิจารณารายงานติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นเทศบาลตำบลกุดชมภู ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เสร็จเรียบร้อยแล้วแล้วและได้นำเสนอต่อสภาเทศบาลตำบลกุดชมภู  คณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลกุดชมภู  ในวันที่ 29 ธันวาคม 2564 ไปเรียบร้อยแล้ว โดยมีรายละเอียดดังนี้

ร้องเรียนร้องทุกข์

Map

Poll

ความพึงพอใจของท่าน ต่อการให้บริการของ เทศบาลตำบลกุดชมภู อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี อยู่ในระดับใด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ