ข่าวกิจกรรม

       วันที่ 11 กันยายน 2564 เวลา 13.30 น. นายอภิชาติ เศรษฐมาตย์ ปลัดเทศบาลตำบลกุดชมภู ได้รับมอบหมายจาก นายมนตรี ศรีคำภา นายกเทศมนตรีตำบลกุดชมภู เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการหมู่บ้านปลอดยาเสพติด

       พร้อมด้วยนายประสงค์ แพทย์เพียร ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบล กุดชมภู นายสรกฤต เฮ้าบ้านอ้วน เลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลกุดชมภู พร้อมทั้งพนักงาน เจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลกุดชมภูร่วมโครงการดังกล่าวฯ ณ ศาลาประชาคม บ้านโชคอำนวย หมู่ที่ 3 ตำบลกุดชมภู อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี

       วันที่ 10 กันยายน 2564 เวลา 09.00 น. นายมนตรี ศรีคำภา นายกเทศมนตรีตำบลกุดชมภู เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการปรับปรุงสิ่งแวดล้อมและกำจัดแหล่งพาหะนำโรคในชุมชน

       พร้อมด้วย นางหนูพัด แกพิษ รองนายกเทศมนตรีตำบลกุดชมภู นายอดิศักดิ์ สาธิสุข ประธานสภาเทศบาลตำบลกุดชมภู และนายอภิชาติ เศรษฐมาตย์ ปลัดเทศบาลตำบลกุดชมภู พร้อมทั้งพนักงาน เจ้าหน้าที่ เทศบาลตำบลกุดชมภูร่วมโครงการดังกล่าวฯ ณ กองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่ 226 อำเภอพิบูลมังสาหาร. จังหวัดอุบลราชธานี

       วันที่ 10 กันยายน 2564 เวลา 08.30 น. นายยงยุตย์ คำก้อน รองนายกเทศมนตรีตำบลกุดชมภู เป็นประธานเปิดโครงการอบรมชีวิตปลอดภัย ห่างไกลโควิด-19

       พร้อมด้วยนายประสงค์ แพทย์เพียร ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลกุดชมภู นายสรกฤต เฮ้าบ้านอ้วน เลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลกุดชมภู พร้อมทั้งพนักงาน เจ้าหน้าที่ เทศบาลตำบลกุดชมภูร่วมโครงการดังกล่าวฯ ณ อาคารอเนกประสงค์โรงเรียนบ้านหินลาดแสนตอ อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี

       วันที่ 9 กันยายน 2564 เวลา 09.00 น. นางหนูพัด แกพิษ รองนายกเทศมนตรีตำบลกุดชมภู เป็นประธานเปิดโครงการอบรมฟื้นฟู ให้ความรู้ อสม. และนักบริบาล (CG) ในการดูแลผู้ป่วย LTC ประจำปี 2564

       พร้อมทั้งนายอภิชาติ เศรษฐมาตย์ ปลัดเทศบาลฯ นายยงยุตย์ คำก้อน รองนายกเทศมนตรีตำบลกุดชมภูนายสรกฤษ เฮ้าบ้านอ้วน เลขานุการนานกเทศมนตรีตำบลกุดชมภู พร้อมด้วยพนักงานเจ้าหน้าที่ตำบลกุดชมภู ร่วมโครงดังกล่าวฯ มีผู้เข้าร่วมอบรม จำนวน 50 คน ณ ห้องประชุมโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลกุดชมภู อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี

       พิธีมอบเงินพระราชทานช่วยเหลือครอบครัวผู้เสียชีวิตจากฟ้าผ่าและการมอบสิ่งของพระราชทานแก่นักเรียนโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 32 โดย นายเกริกชัย ผ่องแผ้ว รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี

       ณ หอประชุมโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 32 อำเภอเมืองอุบลราชธานี

       วันที่ 8 กันยายน 2564 เวลา 09.30 น. นายประสงค์ แพทย์เพียร ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลกุดชมภู ได้รับมอบหมายจากนายกเทศมนตรีตำบลกุดชมภู เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอบรมประชาชน โครงการหมู่บ้านปลอดยาเสพติด

       ณ วัดอัมพวัน บ้านโนนม่วง ตำบลกุดชมภู อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี

       นายมนตรี ศรีคำภา นายกเทศมนตรีตำบลกุดชมภู ได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลกุดชมภู กองช่าง ออกซ่อมแซมไฟฟ้าเเสงสว่างสาธารณะบ้านคำเม็ก

       เนื่องจากฟ้าผ่าทำให้หลอดไฟเสียหายหลายจุด เบื้องต้นทำการซ่อมแซมเรียบร้อย และซ่อมแซมถนนบ้านแสนตอเชื่อมบ้านดอนหวายร่วมกับสมาชิกสภาเทศบาล ผู้ใหญ่บ้าน และผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน

       วันที่ 6 กันยายน 2564 เวลา 9:00 น. นายยงยุตย์ คำก้อน รองนายกเทศมนตรีตำบล กุดชมภู พร้อมทั้งคณะผู้บริหารเทศบาล ฯและ นายอภิชาติ เศรษฐมาตย์ ปลัดเทศบาลร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดเทศกาลกินปลาแซ่บหลายอำเภอพิบูลมังสาหาร

       ณ ลานจอดรถที่ว่าการอำเภอพิบูลมังสาหาร. จังหวัดอุบลราชธานี

       วันที่ 6 กันยายน 2564 เวลา 09:00 น. นางหนูพัด แกพิษ รองนายกเทศมนตรีตำบล กุดชมภูเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการส่งเสริมสุขภาพและการตรวจประเมิน IQ เด็ก 3-14 ปี ประจำปี 2564

       พร้อมทั้ง นายสรกฤต เฮาบ้านอ้วน เลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลกุดชมภูและเจ้าหน้าที่เทศบาลร่วมพิธีเปิดโคงการฯ และมีผู้เข้าร่วมอบรมประมาณ 50 คน ณ ห้องประชุมโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลกุดชมภู โดยกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่เทศบาลตำบลกุดชมภูร่วมกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลกุดชมภู

       วันที่ 3 กันยายน 2564 เวลา 09.00 น. นายมนตรี ศรีคำภา นายกเทศมนตรีตำบลกุดชมภูพร้อมคณะผู้บริหารฯ พร้อมเจ้าหน้าที่พนักงานเทศบาลตำบล กุดชมภู ร่วมกัน Big Cleaning Day

       ทำความสะอาด บริเวณสถานที่ท่องเที่ยวแก่งไก่เขี่ย อาคารสำนักงานเทศบาลตำบลกุดชมภู.

       วันที่ 1 กันยายน 2564 เวลา 09:30 น . นายมนตรี ศรีคำภา นายกเทศมนตรีตำบลกุดชมภู มอบหมายให้ นายยงยุตย์ คำก้อน รองนายกเทศมนตรีตำบลกุดชมภู นายประสงค์ แพทย์เพียร ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลกุดชมภู พร้อมด้วยผู้บริหารเทศบาลตำบลกุดชมภู สมาชิกสภาเทศบาลกำนันผู้ใหญ่บ้านและเจ้าหน้าที่พนักงานเทศบาลตำบลกุดชมภูร่วมทำความสะอาดถนน ตัดกิ่งไม้ ตามโครงการ 1 อปท. 1 ถนนท้องถิ่นใส่ใจสิ่งแวดล้อม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

       (ถนนสายหลักบริเวณสองข้างทาง เส้นสะพานห้วยไผ่ ถึงบ้านกุดชมภู หมู่ที่ 11)

       วันที่ 1 กันยายน 2564 เวลา 08.30 น. นายยงยุตย์ คำก้อน รองนายกเทศมนตรีตำบล กุดชมภู นายประสงค์ แพทย์เพียร ที่ปรึกษานายกฯ พร้อมด้วยพนักงาน เจ้าหน้าที่ ตำบลกุดชมภู ร่วมโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา ประจำปี 2564

       กิจกรรมลูกเสือต้านยาเสพติด ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราวโรงเรียนบ้านหินลาดแสนตอ อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี

       วันที่ 30 สิงหาคม 2564 เวลา 08:30 น . นายมนตรี ศรีคำภา นายกเทศมนตรีตำบลกุดชมภูพร้อมด้วยผู้บริหารเทศบาลตำบลกุดชมภู สมาชิกสภาเทศบาลกำนันผู้ใหญ่บ้านและเจ้าหน้าที่พนักงานเทศบาลตำบลกุดชมภูร่วมทำความสะอาดถนน ตัดกิ่งไม้ ตามโครงการ 1 อปท 1 ถนนท้องถิ่นใส่ใจสิ่งแวดล้อม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

       (ถนนสายหลักบริเวณสองข้างทาง เส้นสะพานห้วยไผ่ ถึงบ้านกุดชมภู หมู่ที่ 11)

       วันที่ 27 สิงหาคม 2564 เวลา 11.00 น.นางหนูพัด แกพิษ รองนายกเทศมนตรีตำบลกุดชมภู พร้อมด้วยนายประสงค์ แพทย์เพียร ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลกุดชมภู พนักงานเจ้าที่เทศบาลตำบลกุดชมภูร่วมต้อนรับคณะกรรมการนิเทศติดตามการจัดการศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

       ตามมาตรฐานสถาบันพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโนนม่วง ตำบลกุดชมภู อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี

       วันที่ 26 สิงหาคม 2564 ประชุมสภาเทศบาลตำบลกุดชมภู สมัยสามัญ สมัยที่สอง ครั้งที่สอง ประจำปี 2564

       ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลกุดชมภู อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี

       วันที่ 20 สิงหาคม 2564. เวลา 10.00 น. เทศบาลตําบลชมภู. โดย นายมนตรี ศรีคำภา นายกเทศมนตรีตำบลกุดชมภู พร้อม คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล รับมอบ น้ำดื่ม จำนวน 10 แพ็ค

       อาหารสำเร็จรูป ไข่ไก่ เพื่อมอบให้กับศูนย์โควิดชุมชนตําบลกุดชมภู เทศบาลตำบลกุดชมภู ขอขอบคุณ ท่าน สจ.ทองจันทร์ สีชนะ (ท่าน สจ. เขต 2 ) มา ณ โอกาสนี้

       การประชุมคณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2565

       ครั้งที่2 วันที่ 20 สิงหาคม พ.ศ.2564 เวลา 10.30 น. ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลกุดชมภู

       วันที่ 19 สิงหาคม 2564 เวลา08.30 น. เทศบาลตำบลกุดชมภู โดย นายมนตรี ศรีคำภา นายกเทศมนตรีตำบลกุดชมภู มอบหมายให้กองช่าง ออกทำการซ่อมเเซม ไฟส่องสว่าง

       สายดับเส้นหน้าเทคนิคบ้านหินสูง บ้านวังดู่ เเละบ้านโนนเจริญ และซ่อมแซมประปา เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน และเพื่อความปลอดภัยในการสัญจรไปมาของประชาชนในพื้รที่

       วันที่ 17 สิงหาคม 2564 เวลา 08 : 30 น. นายยงยุตย์ คำก้อน รองนายกเทศมนตรีตำบล กุดชมภู พร้อมทั้ง นายสรกฤต เฮ้าบ้านอ้วน เลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลกุดชมภู

       เป็นตัวแทนเทศบาลตำบลกุดชมภูกล่าวต้อนรับคณะกรรมการตรวจประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2564 ( Local performance. Assessment : LPA ) ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลกุดชมภู อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี

       วันที่ 15 สิงหาคม 2564. เวลา 09.30 ภาพบรรยากาศการประชุมสภาเทศบาลตําบล กุดชมภู สมัยประชุม สมัยประชุมสมัยประจำปีสมัยที่ สอง ครั้งที่หนึ่ง ประจำปี 2564 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลกุดชมภู อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี สมาชิกสภารับรองรายงานการประชุม

       - รายงานการประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น( พ.ศ. 2561 - 2565 ) เพิ่มเติมฉบับที่5/2564 -ยื่นญัตติการพิจารณาขอความเห็นชอบญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2565 (วาระแรก ขั้นรับหลักการ ) เรื่องอื่นๆ

ร้องเรียนร้องทุกข์

Map

Poll

ความพึงพอใจของท่าน ต่อการให้บริการของ เทศบาลตำบลกุดชมภู อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี อยู่ในระดับใด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ