ข่าวกิจกรรม

 วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2565เวลา 09:30 น .เทศบาลตำบลกุดชมภู โดย นายมนตรี ศรีคำภา นายกเทศมนตรีตำบลกุดชมภู พร้อม เจ้าหน้าที่พนักงานเทศบาลตำบลกุดชมภูร่วมทำความสะอาดถนน บริเวณอาคารสำนักงาน ลอกคลอง ข้างอาคารสำนักงานBig Cleaning Day1

 วันที่ 25 มกราคม 2565 เวลา 09.00 น.

นายมนตรี ศรีคำภา นายกเทศมนตรีตำบลกุดชมภู พร้อมด้วยคณะผู้บริหารเทศบาลตำบลกุดชมภู และนายอภิชาติ เศรษฐมาตย์ ปลัดเทศบาลตำบลกุดชมภู ร่วมเป็นเกียรติ ในการประเมินคัดเลือกนักเรียน นักศึกษา และสถานศึกษา เพื่อขอรับรางวัลพระราชทาน ประจำปี 2564 ระดับอาชีวศึกษาจังหวัด ณ วิทยาลัยเทคนิคพิบูลมังสาหาร อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี

 วันที่ 21 มกราคม พ.ศ. 2565 เวลา 09.30 น.

นายยงยุตย์ คำก้อน รองนายกเทศมนตรีตำบล

กุดชมภู นายประสงค์ แพทย์เพียร ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลกุดชมภู มอบน้ำดื่ม จำนวน 50 โหล เพื่อสนับสนุนภารกิจป้องกันควบคุมโรคติดเชื้อโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาไวรัสโคโรนา 2019 ให้แก่เทศบาลตำบลกุดชมภู

 วันที่ 19 มกราคม พ.ศ. 2565 เวลา 14.00 น.

นายมนตรี ศรีคำภา นายกเทศมนตรีตำบลกุดชมภู มอบหมายให้ นายยงยุตย์ คำก้อน รองนายกเทศมนตรีตำบลกุดชมภู พร้อมด้วย นายประสงค์ แพทย์เพียร ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลกุดชมภูนายสรกฤต เฮ้าบ้านอ้วน เลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลกุดชมภู พนักงาน เจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลกุดชมภู มอบน้ำดื่ม อาหารแห้ง ให้แก่ผู้สัมผัสกับผู้ติดเชื้อ (กลุ่มเสี่ยงสูง) ม.2 และม.18

 วันที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2565 เวลา 11.00 น.

นายมนตรี ศรีคำภา นายกเทศมนตรีตำบลกุดชมภู มอบหมายให้ นายยงยุตย์ คำก้อน รองนายกเทศมนตรีตำบลกุดชมภู พร้อมด้วยนายสรกฤต เฮ้าบ้านอ้วน เลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลกุดชมภู พนักงาน เจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลกุดชมภู มอบน้ำดื่ม อาหารแห้ง ให้แก่ผู้สัมผัสกับผู้ติดเชื้อ (กลุ่มเสี่ยงสูง) ม.1 ม.2 และม.5

 วันที่ 14 มกราคม พ.ศ. 2565 เวลา 10.00 น.

นายมนตรี ศรีคำภา นายกเทศมนตรีตำบลกุดชมภู มอบหมายให้ นายยงยุตย์ คำก้อน รองนายกเทศมนตรีตำบลกุดชมภู พร้อมด้วย นายสรกฤต เฮ้าบ้านอ้วน เลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลกุดชมภู พนักงาน เจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลกุดชมภู มอบน้ำดื่ม (น้ำขวด 18 โหล และน้ำถ้วย 10 ลัง) ให้แก่ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลกุดชมภู เพื่อสนับสนุนการบริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)

 เทศบาลตำบลกุดชมภู โดย นายมนตรี ศรีคำภา นายกเทศมนตรีตำบลกุดชมภู ได้สั่งการให้งานอนามัยและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลกุดชมภู

ฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อ ในอาคารสำนักงานเทศบาล สำนักทะเบียนเทศบาลตำบลกุดชมภู เพื่อความปลอดภัยของเจ้าหน้าที่และผู้มาติดต่อราชการ เป็นประจำทุกวันหลังเวลาปิดทำการ ( 16.30 น. )

ขอความร่วมมือประชาชนที่มาส่งสินค้าและขายสินค้า ให้รออยู่ด้านนอกอาคารสำนักงาน เพื่อลดการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิค 2019 ( โควิค - 19 )

 วันที่ 14 มกราคม พ.ศ. 2565 เวลา 10.00 น.

นายมนตรี ศรีคำภา นายกเทศมนตรีตำบลกุดชมภู สั่งการให้ งานไฟฟ้า กองช่าง เทศบาลตำบลกุดชมภู ออกซ่อมแซมไฟฟ้า หมู่ที่ 1 ออกมาช่อมแชมไฟฟ้าแสงสว่างในหมู่บ้านยอดดอนชีค่ะกุดชมภู อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี

 วันที่ 10 มกราคม พ.ศ. 2565 เวลา 15.30 น.

นายมนตรี ศรีคำภา นายกเทศมนตรีตำบลกุดชมภู มอบหมายให้ นายยงยุตย์ คำก้อน รองนายกเทศมนตรีตำบลกุดชมภู พร้อมด้วย นายสรกฤต เฮ้าบ้านอ้วน เลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลกุดชมภู พนักงาน เจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลกุดชมภู เป็นตัวแทนมอบน้ำดื่ม อาหารแห้ง ผ่านทาง อสม.ให้แก่ผู้สัมผัสกับผู้ติดเชื้อ (กลุ่มเสี่ยงสูง) ม.5 จำนวน 2 ครอบครัว จำนวน 15 ราย

 วันที่ 30 ธันวาคม 2564 เวลา 15.30 น.

นายมนตรี ศรีคำภา นายกเทศมนตรีตำบลกุดชมภู พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร นายอภิชาติ เศรษฐมาตย์ ปลัดเทศบาลตำบลกุดชมภู นายทรงพล ลาภเย็น กำนันตำบลกุดชมภู พร้อมพนักงาน เจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลกุดชมภู ตรวจเยี่ยมจุดตรวจ/จุดสกัด และบริการประชาชนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2565 ณ จุดบริเวณโรงเรียนบ้านยอดดอนชี และ หน้าโรงเรียนบ้านแก่งเจริญ

 วันที่ 29 ธันวาคม 2564 เวลา 09.30 น. นายอดิศักดิ์ สาธิสุข ประธานสภาเทศบาลตำบลกุดชมภู ได้เปิดการประชุมสภาเทศบาลตำบลกุดชมภู สมัยประชุมสามัญประจำปี สมัยที่สี่ ครั้งที่หนึ่ง ประจำปี 2564 โดยมีสมาชิกสภาเทศบาลตำบลกุดชมภูครบองค์ประชุม โดยมีนายมนตรี ศรีคำภา นายกเทศมนตรีตำบลกุดชมภู พร้อมด้วยคณะผู้บริหารฯ หัวหน้าส่วนราชการ ผู้สนใจผู้เข้าร่วมรับฟัง โดยมีระเบียบวาระการประชุม 6 วาระ ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลกุดชมภู อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี

 วันที่ 28 ธันวาคม 2564 เวลา 09.30 น. ประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลกุดชมภู ครั้งที่ 2 ประจำปี 2564 ณ ห้องประชมเทศบาลตำบลกุดชมภู (ชั้น2)

  วันที่ 27 ธันวาคม 2564 เวลา 09:30 น .

นายมนตรี ศรีคำภา นายกเทศมนตรีตำบลกุดชมภู นายสรกฤต เฮ้าบ้านอ้วน เลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลกุดชมภู พร้อมด้วยผู้บริหารเทศบาลตำบล

กุดชมภู สมาชิกสภาเทศบาลกำนันผู้ใหญ่บ้านและเจ้าหน้าที่พนักงานเทศบาลตำบลกุดชมภูร่วมกันตัดกิ่งไม้ที่กีดขวางทางจราจร ทำความสะอาด เพื่อความสวยงาม ปลอดภัยและเพื่อต้อนรับนักท่องเที่ยว และประชาชนในพื้นที่ เส้นหลังโรงเรียนบ้านโชคอำนวยถึงสถานที่ท่องเที่ยวแก่งปั้งไฟ ตำบลกุดชมภู

  วันที่ 24 ธันวาคม 2564 เวลา 13.00 น. นายมนตรี ศรีคำภา นายกเทศมนตรีตำบลกุดชมภู เป็นประธานในการประชุม กองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่เทศบาลตำบลกุดชมภู อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี

ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลกุดชมภู

    วันที่ 24 ธันวาคม 2564 เวลา 16.00 น.

นายยงยุตย์ คำก้อน รองนายกเทศมนตรีตำบลกุดชมภู เป็นประธานมอบเกียรติบัตรในพิธีปิดการฝึกอาชีพเสริมโครงการพัฒนาผู้ประกอบกิจการสมัยใหม่เพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้าหรือบริการในชุมชน รุ่นที่1/2565 สาขาพัฒนา ผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ ระหว่างวันที่ 20 - 24 ธันวาคม 2564 พร้อมด้วย นายสรกฤต เฮ้าบ้านอ้วน เลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลกุดชมภูคณะผู้บริหาร และพนักงานเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลกุดชมภู ณ ศูนย์ช่างประจำชุมชนเทิดไท้องค์ราชัน 80 พรรษา ตำบลกุดชมภู อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี

    วันที่ 21 ธันวาคม 2564 เวลา 08.00 น. นายประสงค์ แพทย์เพียร ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลกุดชมภู ร่วมโครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชนโดยการแปรรูปเป็นพลังไฟฟ้าระบบปิดแบบ Waste. to Energy. ( WTE ) ณ เทศบาลเมืองพิบูลมังสาหาร

อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี

     วันที่ 20 ธันวาคม 2564 เวลา 09.00 น. นายมนตรี ศรีคำภา นายกเทศมนตรีตำบลกุดชมภู เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอาชีพเสริมโครงการพัฒนาผู้ประกอบกิจการสมัยใหม่เพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้าหรือบริการในชุมชน รุ่นที่1/2565 สาขาพัฒนา ผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ ระหว่างวันที่ 20-24 ธันวาคม 2564 พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลตำบลกุดชมภู และพนักงานเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลกุดชมภู ณ ศูนย์ช่างประจำชุมชนเทิดไท้องค์ราชัน 80 พรรษา ตำบลกุดชมภู อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี 

      วันที่ 16 ธันวาคม 2564. เวลา 08.30 น. นายมนตรี ศรีคำภา นายกเทศมนตรีตำบลกุดชมภู เป็นประธานเปิดการแข่งขันกีฬาภายในโรงเรียนคำเม็กห้วยไผ่ พร้อมทั้งนายสรกฤต เฮ้าบ้านอ้วน เลขานุการนายกเทศมนตรี นายอภิชาติ เศรษฐมาตย์ ปลัดเทศบาลตําบลกุดชมภู สมาชิกสภาเทศบาลตำบลชมภูร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ด้วย ณ โรงเรียนบ้านคำเม็กห้วยไผ่

อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี 

       เทศบาลตำบลกุดชมภู เปิดให้บริการด้านงานทะเบียนราษฎร์ ในช่วงวันหยุดเทศกาลปีใหม่ 2565 เปิดให้บริการ สำนักทะเบียน

       ตั้งแต่วันศุกร์ที่ 31 ธันวาคม 2564 ถึง วันจันทร์ที่ 3 มกราคม 2565 ติดต่อสอบถาม โทร. 045210989 ต่อ 19

       วันที่ 7 ธันวาคม 2564 เวลา 13.40 น. นายมนตรี ศรีคำภา นายกเทศมนตรีตำบลกุดชมภู พร้อมผู้บริหารเทศบาล ประชุมประจำเดือน ธันวาคม 2564

       เพื่อประชุมข้อราชการต่างๆ ในการปฏิบัติราชการของเจ้าหน้าที่เทศบาล เพื่อการให้บริการประชาชนได้อย่าง รวดเร็ว และให้นโยบายต่างๆเพื่อพัฒนาการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากยิ่งขึ้นไป

ร้องเรียนร้องทุกข์

Map

Poll

ความพึงพอใจของท่าน ต่อการให้บริการของ เทศบาลตำบลกุดชมภู อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี อยู่ในระดับใด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ