Hot News :

ข่าวกิจกรรม

 วันที่ 13 ตุลาคม 2566 เวลา 07.00 น. นายยงยุตย์ คำก้อน รองนายกเทศมนตรีตำบลกุดชมภู พร้อมด้วยพนักงาน เจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลกุดชมภู ร่วมพิธีสวดพระพุทธมนต์และทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล เนื่องในวันนวมินทรมหาราช 13 ตุลา ณ หอประชุมอำเภอพิบูลมังสาหาร อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี

 วันที่ 10 ตุลาคม พ.ศ. 2566 เวลา 09.00 น. งานไฟฟ้า กองช่าง เทศบาลตำบลกุดชมภู ออกซ่อมแซมไฟฟ้าส่องสว่าง หมู่ 1 บ้านยอดดอนชี หมู่ 4 บ้านหินสูง หมู่ 6 บ้านหินลาด และหมู่ 18 บ้านโนนโพธิ์ ตำบลกุดชมภู อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี

 วันที่ 6 ตุลาคม 2566 เวลา 13.30 น. เทศบาลตำบลกุดชมภู โดย นายมนตรี ศรีคำภา นายกเทศมนตรีตำบลกุดชมภู พร้อมด้วยคณะผู้บริหารฯ ประชุมพนักงานประจำเดือน ตุลาคม เพื่อหารือข้อราชการต่างๆ วางแผนการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับพี่น้องประชาชน ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลกุดชมภู อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี

 วัวันที่ 6 ตุลาคม 2566 เวลา 13.30 น. เทศบาลตำบลกุดชมภู โดย นายมนตรี ศรีคำภา นายกเทศมนตรีตำบลกุดชมภู พร้อมด้วยคณะผู้บริหารฯ ประชุมพนักงานประจำเดือน ตุลาคม เพื่อหารือข้อราชการต่างๆ วางแผนการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับพี่น้องประชาชน ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลกุดชมภู อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี

 วันที่ 3 ตุลาคม พ.ศ 2566 เวลา 11.30 น เทศบาลตำบลกุดชมภูโดย นายมนตรี ศรีคำภา นายกเทศมนตรีตำบลกุดชมภู มอบหมายให้ นายยงยุตย์ คำก้อน รองนายกเทศมนตรีตำบลกุดชมภู พร้อมทั้งคณะผู้บริหารเทศบาลตำบลกุดชมภู ออกตรวจเยี่ยมศูนย์พัฒนาเด็ก ติดตามดูแลอาหารกลางวันของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดอนสำราญ เพื่อให้เด็กได้สารอาหาร ครบ 5 หมู่ และ สะอาด ถูกต้องตามหลักโภชนาการ ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดอนสำราญ อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี

 วัวันที่ 28 กันยายน 2566 เวลา 09.00 น. นายมนตรี ศรีคำภา นายกเทศมนตรีตำบลกุดชมภู มอบหมายให้ นายยงยุตย์ คำก้อน รองนายกเทศมนตรีตำบลกุดชมภู เป็นประธานเปิดโครงการนักเรียนรุ่นใหม่ห่างไกลยาเสพติด โดยมีคณะผู้บริหารเทศบาลตำบลกุดชมภู และพนักงาน เจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลกุดชมภู ร่วมเป็นเกียรติในโครงการอบรมในครั้งนี้ ณ โรงเรียนบ้านกุดชมภู ตำบลกุดชมภู อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี

 วันที่ 26 กันยายน 2566 เวลา 09.00 น. นายมนตรี ศรีคำภา นายกเทศมนตรีตำบลกุดชมภู เป็นประธานเปิดโครงการคำคิง ผู้เฒ่าเฝ้าใส่ใจสุขภาพ ประจำปี2566 โดยมีคณะผู้บริหารเทศบาลตำบลกุดชมภู สมาชิกสภาเทศบาลตำบลกุดชมภู กำนัน ผู้ใหญ่บ้านตำบลกุดชมภู และพนักงาน เจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลกุดชมภู ร่วมเป็นเกียรติในโครงการอบรมในครั้งนี้ เพื่อช่วยเหลือในเรื่องสุขภาพและหวังว่าจะเป็นแนวทางในการแก้ไข้ปัญหาด้านสุขภาพให้แก่ผู้สูงอายุตำบลกุดชมภู ณ หอประชุมพระครูประทีปอัครธรรม โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลกุดชมภู อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี

 วันที่ 22 กันยายน 2566 เวลา 09.00 น.นายมนตรี ศรีคำภา นายกเทศมนตรีตำบลกุดชมภู เป็นประธานเปิดโครงการส่งเสริมกีฬาและการป้องกันโรคติดต่อในโรงเรียน ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยมีคณะผู้บริหารเทศบาลตำบลกุดชมภู พนักงาน เจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลกุดชมภู ร่วมเป็นเกียรติในโครงการอบรมในครั้งนี้ เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีความรู้ ความเข้าใจในการเฝ้าระวังโรคการควบคุมและป้องกันโรคติดต่อ และภัยสุขภาพในชุมชน ณ โรงเรียนบ้านยอดดอนชี อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี

 วันที่ 19 กันยายน พ.ศ. 2566 เวลา 08:30 น. เทศบาลตำบลกุดชมภู โดย นายมนตรี ศรีคำภา นายกเทศมนตรีตำบลกุดชมภู และเจ้าหน้าที่ พนักงานเทศบาลตำบลกุดชมภู ร่วมกับประชาชนในพื้นที่ตัดกิ่งไม้ที่กีดขวางทางจราจร ตัดหญ้าข้างทาง ที่เข้ามาในถนน ปรับปรุงภูมิทัศน์ ทำความสะอาดถนน เส้นข้างอู่ช่างตึ๋ เชื่อมบ้านใหม่นาคลองตลอดสาย และบริเวณโดยรอบ เพื่อความปลอดภัยในการสัญจรไปมาของประชาชน

 วันที่ 19 กันยายน พ.ศ. 2566 เวลา 09.00 น.นายมนตรี ศรีคำภา นายกเทศมนตรีตำบลกุดชมภู เป็นประธานเปิดโครงการเยี่ยมผู้สูงอายุ ผู้ป่วยติดเตียง และผู้พิการ เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดี พลังใจเข้มแข็ง โดยมีคณะผู้บริหารเทศบาลตำบลกุดชมภู สมาชิกสภาเทศบาลตำบลกุดชมภู ผู้ใหญ่บ้าน และพนักงาน เจ้าหน้าที่ เทศบาลตำบลกุดชมภู ร่วมเป็นเกียรติในโครงการอบรมครั้งนี้ เพื่อให้ อสม. ญาติผู้ป่วยซึ่งเป็นผู้ดูแลกลุ่มผู้สูงอายุ รวมทั้งกลุ่มผู้ป่วย และกลุ่มผู้พิการทุพพลภาพ ได้มีความรู้ในการดูแลผู้ป่วย ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลกุดชมภู ตำบลกุดชมภู อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี

 วันที่ 18 กันยายน 2566 เวลา 09.00 น. นายมนตรี ศรีคำภา นายกเทศมนตรีตำบลกุดชมภู เป็นประธานเปิดโครงการถังขยะเปียกลดโลกร้อน ประจำปี 2566 โดยมีคณะผู้บริหารเทศบาลตำบลกุดชมภู สมาชิกสภาเทศบาลตำบลกุดชมภู พนักงาน เจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลกุดชมภู ร่วมเป็นเกียรติในโครงการอบรมในครั้งนี้ เพื่อขับเคลื่อน การลดปริมาณและคัดแยกขยะอินทรีย์หรือขยะเปียกในครัวเรือนในระดับท้องถิ่น ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลกุดชมภู อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี

 วันที่ 14 กันยายน. พ.ศ. 2566 เวลา 08.30 น. นายมนตรี ศรีภา นายกเทศมนตรีตำบลกุดชมภู เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการแข่งขันพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลกุดชมภู (กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน) ประจำปี 2566 พร้อมทั้งคณะผู้บริหารเทศบาลตำบลกุดชมภู สกีฬาศูนย์มาชิกสภาเทศบาล พนักงานเจ้าหน้าที่เทศบาล และผู้ปกครองนักเรียน ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิด เพื่อเป็นการพัฒนาให้เด็กมีสุขภาพที่ดีทั้งทางด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม และสติปัญญา ณ โรงเรียนบ้านหินลาดแสนตอ อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี

 วันที่ 13 กันยายน 2566 เวลา 09.00 น. นายมนตรี ศรีคำภา นายกเทศมนตรีตำบลกุดชมภู เป็นประธานเปิดโครงการพอกเข่าลดปวดด้วยยาสมุนไพร ประจำปีงบประมาณ2566 โดยมีคณะผู้บริหารเทศบาลตำบลกุดชมภู สมาชิกสภาเทศบาลตำบลกุดชมภู ผู้ใหญ่บ้าน และพนักงาน เจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลกุดชมภู ร่วมเป็นเกียรติในโครงการอบรมในครั้งนี้ เพื่อใช้การแพทย์แผนไทยในการดูแลผู้ป่วยเข่าเสื่อมด้วยการนวดแบบราชสำนัก และพอกเข่าด้วยยาสมุนไพรโดยเป็นการช่วยยืดอายุของข้อต่อหัวเข่าให้สามารถใช้งานได้นานขึ้น ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลกุดชมภู อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี

 วันที่ 12 กันยายน พ.ศ. 2566 เวลา 17 .30 น นายมนตรี ศรีคำภา นายกเทศมนตรีตำบลกุดชมภู พร้อมทั้งคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงาน เจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลกุดชมภู เป็นประธานเปิดโครงการเนสท์เล่ คาราวานครอบครัวเข้มแข็ง ปีที่ 14 ณ โรงเรียนบ้านแก่งเจริญ ตำบลกุดชมภู อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี

 วันที่ 8 กันยายน พ.ศ. 2566 เวลา 09.00 น. นายมนตรี ศรีคำภา นายกเทศมนตรีตำบลกุดชมภู เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการหมู่บ้านสีขาวต้านภัยยาเสพติด โดยมีคณะผู้บริหารเทศบาลตำบลกุดชมภู พนักงาน เจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลกุดชมภู ร่วมเป็นเกียรติในโครงการอบรมในครั้งนี้ เพื่อสร้างชุมชนให้มีความเข้มแข็งในการป้องกันกันแพร่ระบาดของยาเสพติดและลดปัญหาอาชญากรรมในชุมชน ณ กองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่ 226 ตำบลกุดชมภู อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี

 วันที่ 6 กันยายน 2566 เวลา 09.00 น. นายมนตรี ศรีคำภา นายกเทศมนตรีตำบลกุดชมภู เป็นประธานเปิดโครงการส่งเสริมกิจกรรมสภาเด็กและเยาวชนตำบลกุดชมภู "เวทีอบรมแกนนำสภาเด็กและเยาวชนตำบลกุดชมภู" โดยมีคณะผู้บริหารเทศบาลตำบลกุดชมภู สมาชิกสภาเทศบาลตำบลกุดชมภู กำนันตำบลกุดชมภู พนักงาน เจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลกุดชมภู และครูโรงเรียนในพื้นที่ร่วมเป็นเกียรติในโครงการอบรมในครั้งนี้ เพื่อให้เด็กและเยาวชนได้ทราบถึงสิทธิบทบาทหน้าที่ของตน ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลกุดชมภู อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี

ขอเชิญร่วมโครงการส่งเสริมประเพณีลอยกระทงเทศบาลตำบลกุดชมภู ประจำปี 2566 ณ บริเวณลานแก่งไก่เขี่ย เทศบาลตำบลกุดชมภู อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี ชม ประกวดกระทงสวยงามทำจากวัสดุธรรมชาติ ประกวดหนูน้อยนพมาศ
สภาเด็กและเยาวชนตำบลกุดชมภู ร่วมกับ เทศบาลตำบลกุดชมภู ประชาสัมพันธ์การจัดอบรมโครงการส่งเสริมกิจกรรมสภาเด็กและเยาวชนตำบลกุดชมภู ประจำปี 2566 ในวันที่ 6-7 กันยายน พ.ศ.2566 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลกุดชมภู อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี

 ประชาสัมพันธ์ การยืนยันสิทธิเพื่อขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุกับเทศบาลตำบลกุดชมภู

 วันที่ 29 สิงหาคม พ.ศ. 2566 เวลา 09.00 น.นายมนตรี ศรีคำภา นายกเทศมนตรีตำบลกุดชมภู มอบหมายให้ นายยงยุตย์ คำก้อน รองนายกเทศมนตรีตำบลกุดชมภู เป็นประธานเปิดโครงการอบรมส่งเสริมอาชีพแก่ประชาชนในเขตตำบลกุดชมภู”การผูกผ้าในงานพิธีต่างๆ” โดยมีคณะผู้บริหารเทศบาลตำบลกุดชมภู สมาชิกสภาเทศบาลตำบลกุดชมภู ผู้ใหญ่บ้านตำบลกุดชมภู พนักงาน เจ้าหน้าที่ เทศบาลตำบลกุดชมภู ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดโครงการอบรมในครั้งนี้ เพื่อเป็นการฝึกอบรมอาชีพให้กับประชาชนในพื้นที่ตำบลกุดชมภู เป็นการส่งเสริมให้มีอาชีพและเกิดรายได้ ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลกุดชมภู อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี

ร้องเรียนร้องทุกข์

Map

Poll

ความพึงพอใจของท่าน ต่อการให้บริการของ เทศบาลตำบลกุดชมภู อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี อยู่ในระดับใด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ