Hot News :

ข่าวกิจกรรม

 วันที่ 30 พฤษภาคม 2566 เวลา 09.30 น. นายอดิศักดิ์ สาธิสุข ประธานสภาเทศบาลตำบลกุดชมภู ได้เปิดการประชุมสภาเทศบาลตำบลกุดชมภู สมัยสามัญประจำปี สมัยที่สอง ครั้งที่หนึ่ง ประจำปี 2566 โดยมีสมาชิกสภาเทศบาลตำบลกุดชมภูครบองค์ประชุม โดยมี นายมนตรี ศรีคำภา นายกเทศมนตรีตำบลกุดชมภู พร้อมด้วยคณะผู้บริหารฯ หัวหน้าส่วนราชการ ผู้สนใจผู้เข้าร่วมรับฟัง โดยมีระเบียบวาระการประชุม 6 วาระ ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลกุดชมภู อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี

 วันที่ 30 พฤษภาคม 2566 เวลา 09.00 น. นายมนตรี ศรีคำภา นายกเทศมนตรีตำบลกุดชมภู มอบหมายให้ นายประสงค์ แพทย์เพียร ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลกุดชมภู พร้อมด้วยนายสรกฤษ เฮ้าเบ้าอ้วน เลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลกุดชมภู พนักงาน เจ้าหน้าที่ เทศบาลตำบลกุดชมภู เป็นประธานเปิดโครงการฟันสวย ยิ้มใส ใส่ใจสุขภาพ เพื่อส่งเสริมให้เด็กมีความรู้ความเข้าใจในการรักษาความสะอาดในช่องปากและฟัน ณ โรงเรียนบ้านหินลาดแสนตอ ตำบลกุดชมภู อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี

 วันที่ 29 พฤษภาคม 2566 เวลา 09.00 น. นายมนตรี ศรีคำภา นายกเทศมนตรีตำบลกุดชมภู พร้อมด้วยคณะผู้บริหารฯ สมาชิกสภาฯ กำนันตำบลกุดชมภู พนักงาน เจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลกุดชมภูเป็นประธานเปิดการอบรมให้ความรู้ความรู้ความรู้การจัดการขยะมูลฝอย กิจกรรมอบรมสร้างจิตสำนึกในการจัดการขยะต้นทาง ตามหลัก 3Rs สู่ชุมชนคาร์บอนต่ำ ตามโครงการการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กิจกรรมชุมชนขยะเหลือศูนย์สู่ชุมชนคาร์บอนต่ำ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เพื่อยกระดับการพัฒนาสิ่งแวดล้อมชุมชน อย่างมีส่วนร่วมเป็นชุมชนต้นแบบในการจัดการสิ่งแวดล้อมที่ดีและสามารถดำเนินกิจกรรมที่ช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก รวมทั้งสามารถรับมือกับการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศได้อย่างมีประสิทธิภาพและความยั่งยืน ณ ศาลากลางบ้านคำเม็ก หมู่ที่ 2 อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี

 วันที่ 26 พฤษภาคม 2566 เวลา 09.00 น. นายมนตรี ศรีคำภา นายกเทศมนตรีตำบลกุดชมภู พร้อมคณะผู้บริหารเทศบาลตำบลกุดชมภู นายอภิชาติ เศรษฐมาตย์ ปลัดเทศบาลตำบลกุดชมภู พร้อมพนักงาน เจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลกุดชมภู ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก องค์การบริหารส่วนตำบลปากน้ำ อ.สวรรคโลก จ.สุโขทัย ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลกุดชมภู อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี

 วันที่ 25 พฤษภาคม 2566 เวลา. 09.00 น. งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตำบลกุดชมภู ได้เข้าร่วมประชุมการฝึกการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอุบลราชธานี (ด้านอัคคีภัย) ปี 2566 ณ เอส เอส การสุรา อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี

 วันที่ 26 พฤษภาคม 2566 เวลา 08.30 น. นายมนตรี ศรีคำภา นายกเทศมนตรีตำบลกุดชมภู พร้อมด้วยคณะผู้บริหารฯ สมาชิกสภาฯ กำนันตำบลกุดชมภู พนักงาน เจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลกุดชมภู เป็นประธานเปิดโครงการชุมชนก้าวไกลไปกับงานคุ้มครองผู้บริโภค เพื่อเพิ่มพูนองค์ความรู้และพัฒนาศักยภาพของแกนนำสุขภาพครอบครัว ในด้านการดำเนินงานคุ้มครองผู้บริโภคทุกคน ณ หอประชุมโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลกุดชมภู ตำบลกุดชมภู อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี

 วันที่ 24 พฤษภาคม 2566 เวลา 09.00 น. นายยงยุตย์ คำก้อน รองนายกเทศมนตรีตำบลกุดชมภู เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมสำหรับผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานเทศบาล และ พนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เพื่อส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมในการปฏิบัติงานให้กับบุคลากรในองค์กร ตลอดจนคณะผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลกุดชมภู อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี

 วันที่ 23 พฤษภาคม 2566 เวลา 09:30 น. นายมนตรี ศรีคำภา นายกเทศมนตรีตำบลกุดชมภู พร้อมด้วยคณะผู้บริหารเทศบาลตำบลกุดชมภู สมาชิกสภาเทศบาล และเจ้าหน้าที่พนักงานเทศบาลตำบลกุดชมภูร่วมกับประชาชนในพื้นที่ตัดกิ่งไม้ที่กีดขวางทางจราจร ทำความสะอาด บ้านวังดู่ ม.16 เพื่อความปลอดภัยในการสัญจรไปมาของประชาชน

 วันที่ 23 พฤษภาคม 2566 เวลา 09.30 น. เทศบาลตำบลกุดชมภู โดย นายมนตรี ศรีคำภา นายกเทศมนตรีตำบลกุดชมภู มอบหมายให้งานป้องกันฯ เทศบาลตำบลกุดชมภู ได้ดำเนินการสนับสนุนช่วยเหลือน้ำเพื่ออุปโภคบริโภค ให้แก่ชาวบ้านบ้านหินลาด หมู่ที่ 6 ตำบลกุดชมภู อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี

 วันที่ 22 พฤษภาคม 2566 เวลา 09.00 น. นายมนตรี ศรีคำภา นายกเทศมนตรีตำบลกุดชมภู พร้อมด้วยคณะผู้บริหารฯ สมาชิกสภาฯ กำนันตำบลกุดชมภู พนักงาน เจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลกุดชมภูเป็นประธานเปิดโครงการรณรงค์เฝ้าระวังสารพิษตกค้างในเกษตรกร เพื่อตรวจหาระดับปริมาณสารเคมีตกค้างในเลือดของเกษตรกรที่มีผลต่อสุขภาพ ณ หอประชุมโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลกุดชมภู ตำบลกุดชมภู อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี

 วันที่ 18 พฤษภาคม 2566 เวลา 09.00 น. นางหนูพัด แกพิษ รองนายกเทศมนตรีตำบลกุดชมภู พร้อมด้วยคณะผู้บริหารฯ สมาชิกสภาฯ กำนันตำบลกุดชมภู พนักงาน เจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลกุดชมภู เป็นประธานเปิดตามโครงการสตรีกุดชมภู ต้านภัยมะเร็งเต้านมและมะเร็งปากมดลูก เพื่อให้สตรีกลุ่มอายุ 30-60 ปี มีความรู้เกี่ยวกับโรคมะเร็งปากมดลูกและมะเร็งเต้านม ณ หอประชุมโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลกุดชมภู ตำบลกุดชมภู อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี

 วันที่ 16 พฤษภาคม 2566 เวลา 09.00 น. เทศบาลตำบลกุดชมภู โดย นายมนตรี ศรีคำภา นายกเทศมนตรีตำบลกุดชมภู มอบหมาย งานกองช่างเทศบาลกุดชมภู ซ่อมแซมไฟฟ้าแสงสว่าง เพื่อความปลอดภัยในการสัญจรไปมาของพี่น้องประชาชนและประชนทั่วไป บ้านใหม่นาคลอง หมู่ 17 ตำบลกุดชมภู อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี

 วันที่ 15 พฤษภาคม 2566 เวลา 09.00 น. นายมนตรี ศรีคำภา นายกเทศมนตรีตำบลกุดชมภู พร้อมด้วยคณะผู้บริหารฯ สมาชิกสภาฯ กำนันตำบลกุดชมภู พนักงาน เจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลกุดชมภู เป็นประธานเปิดตามโครงการพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพประชาชนกลุ่มเสี่ยงด้านสุขภาพ เพื่อให้ประชาชนในชุมชนมีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพในทางที่ดีขึ้น ณ หอประชุมโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลกุดชมภู ตำบลกุดชมภู อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี

 วันที่ 10 พฤษภาคม 2566 เวลา 09.00 น. นายมนตรี ศรีคำภา นายกเทศมนตรีตำบลกุดชมภู พร้อมด้วยคณะผู้บริหารฯ สมาชิกสภาฯ ผู้ใหญ่บ้านตำบลกุดชมภู พนักงาน เจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลกุดชมภู เป็นประธานเปิดตามโครงการส่งเสริมสุขภาพและการตรวจประเมิน IQ เด็ก 3-14 ปี เพื่อให้ผู้ปกครองมีความรู้ในการเสริมสร้างความฉลาดทางเชาว์ปัญญา(IQ)ในการเลี้ยงดูเด็กอย่างถูกวิธี ณ หอประชุมโรงพยาบาลส่งเสริมตำบลกุดชมภู ตำบลกุดชมภู อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี

 วันที่ 27 เมษายน 2566 เวลา 09.00 น. นายมนตรี ศรีคำภา นายกเทศมนตรีตำบลกุดชมภู เป็นประธานเปิด โครงการอบรมการมีครรภ์ มีสุข แม่ลูกแข็งแรง เพื่อให้พัฒนาองค์ความรู้และระบบการบริการอนามัยแม่และเด็กที่มีมาตรฐานและอย่างต่อเนื่อง พร้อมด้วยคณะผู้บริหารฯ สมาชิกสภาฯ ผู้ใหญ่บ้านตำบลกุดชมภู พนักงาน เจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลกุดชมภู ณ หอประชุมโรงพยาบาลส่งเสริมตำบลกุดชมภู ตำบลกุดชมภู อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี

 วันที่ 26 เมษายน 2566 เวลา 09.00 น. นางประยงค์ วงจันทา ท้องถิ่นอำเภอพิบูลมังสาหาร และนายพนม เมืองก้อน เจ้าหน้าที่ท้องถิ่นฯ พร้อมคณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลกุดชมภู ร่วมออกสุ่มตรวจสอบและประเมินผลการดำเนินงานโครงการอาหารกลางวันของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในสังกัดเทศบาลตำบลกุดชมภู ทั้ง 4 ศูนย์

 วันที่ 21 เมษายน 2566 เวลา 09.00 น. นายมนตรี ศรีคำภา นายกเทศมนตรีตำบลกุดชมภู เป็นประธานเปิดโครงการอบรมการปฐมพยาบาลเบื้องต้นและการช่วยฟื้นคืนชีพ CPR เพื่อให้ผู้ที่เข้าอบรมมีความรู้และทักษะในการปฐมพยาบาลเบื้องต้นที่ถูกต้อง พร้อมด้วยคณะผู้บริหารฯ สมาชิกสภาฯ กำนัน ผู้ใหญ่บ้านตำบลกุดชมภู พนักงาน เจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลกุดชมภู ณ หอประชุมโรงพยาบาลส่งเสริมตำบลกุดชมภู ตำบลกุดชมภู อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี

 วันที่ 13 เมษายน พ.ศ. 2566 เวลา 11.00 น. นายมนตรี ศรีคำภา นายกเทศมนตรีตำบลกุดชมภู พร้อมด้วยคณะผู้บริหารฯ สมาชิกสภาเทศบาลตำบลกุดชมภู พนักงาน เจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลกุดชมภู ออกตรวจเยี่ยมการตั้งจุดตรวจ จุดบริการประชาชน โครงการดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2566 พร้อมให้กำลังใจแก่ผู้ปฏิบัติหน้าที่ ณ จุดตรวจบ้านยอดดอนชี จุดตรวจแก่งไฮ และจุดตรวจบ้านแก่งเจริญ ตำบลกุดชมภู อำเภอพิบูลมังสาหารจังหวัดอุบลราชธานี

 วันที่ 13 เมษายน เวลา 07:30 น. นายมนตรี ศรีคำภา นายกเทศมนตรีตำบลกุดชมภู เป็นประธานในพิธี เปิดโครงการประเพณีสงกรานต์และรดน้ำขอพรผู้สูงอายุประจำปี 2566 พร้อมด้วยคณะผู้บริหารฯ สมาชิกสภาเทศบาลตำบลกุดชมภู พนักงานเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลกุดชมภู โดยมีกิจกรรมตักบาตรพระสงฆ์ ปล่อยนกปล่อยปลา รดน้ำขอพรผู้สูงอายุ เพื่ออนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของไทย สืบต่อไป ทั้งนี้ได้มอบเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติภูมิปัญญาท้องถิ่น 9 ด้าน ครูภูมิปัญญา ประจำปี 2566 ณ เทศบาลตำบลกุดชมภู อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี

 วันที่ 11 เมษายน พ.ศ. 2566 เวลา 11.00 น.นายมนตรี ศรีคำภา นายกเทศมนตรีตำบลกุดชมภู พร้อมด้วยคณะผู้บริหารฯ ต้อนรับ นายสมเจตน์ เต็งมงคล รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ประจำ จุดบริการประชาชน ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ณ จุดบ้านยอดดอนชี ตำบลกุดชมภู อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี

ร้องเรียนร้องทุกข์

Map

Poll

ความพึงพอใจของท่าน ต่อการให้บริการของ เทศบาลตำบลกุดชมภู อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี อยู่ในระดับใด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ